Stopp ranet av kommunekassa

image

Byrådet i Tromsø foreslår at kommunen overfører eiendommer for 112 mill kr vederlagsfritt fra kommunekassa til Arnestedet Eiendom as (AE as). Eiendomsselskapet  er foreløpig 100% eid av Tromsø kommune, men som aksjeselskap er det en sjølstendig juridisk «person». Eiendommene som er overført, er i all hovedsak ubebygde eiendommer som er ferdig regulert til boligformål. Det er bl.a. store deler av Einerhagen (tidligere Nedre Håpet), Mellomv. 33, Storvollen på Storelva, Fagernes i Ramfjord.  Som de fleste eiendommene som Tromsø kommune eier, og som kommunen har fått i sin besittelse gjennom de over 200 år Tromsø som by har eksistert, er ikke disse eiendommene bokført med noen verdi i kommuneregnskapet.

På oppdrag fra byrådet har Troms Takst as vurdert markedsverdien av disse ferdig regulerte boligeiendommene. Eiendommene som er regulert til blokkbebyggelse og leilighetsbygg er priset med utgangspunkt i 45000 kr/ m², mens boligfeltet Storvollen, er priset ut fra 32000 kr/m². Man kan saktens kritisere Troms Takst as for at de legger en slik m²-pris til grunn, men denne m²-prisen viser først og fremst de ekstreme boligprisene i dag, og markedets fallitt som løsninga på boligspørsmålet. Pål Julius Skogholt (SV) fokuserer på dette i et oppslag i Nordlys mandag 9.sept. Men dette er bare en liten del av hva denne saka dreier seg om.

Kjerna i saka

Kjerna i denne saka er en helt annen, og som SVs Pål Julius Skogholt overhode ikke berører. Dette er tidenes ran av kommunekassa, og dette er neppe siste ranet byrådet begår!

I saksframlegget står det angående betydning for Tromsø kommunes økonomi at siden disse eiendommene ikke står i balanseregnskapet med noen verdi, vil det heller ikke få noen driftsmessig (negativ, min anm.) betydning for Tromsø kommune.  Byrådets oppfatning er åpenbart at det først er når eiendommene er kapitalisert i et regnskap at de har noen verdi!

Kommunen kunne ha solgt til utbyggere og hatt en inntekt på 112 mill kr som kunne brukt som egenkapital for investeringer eller styrka driftsbudsjettet. Tromsø kunne også valgt å bygge boliger i egenregi med alt fra en non-profit-modell til en avkastning mellom non-profit og markedspris.

Inntekt?

I kommunebudsjettet har byrådet lagt inn 5 mill kr i utbytte fra AE as. I saksframlegget for eiendomsoverdragelsen går det imidlertid fram at det er helt urealistisk å få 5 mill kr i utbytte i 2013; «Utbyttekravet på 5 mill.kr årlig i vedtatt øk-plan 2013-16 anses som høyt med tanke på at kapitaltilførsel ennå ikke er gjennomført og at selskapet er i en oppstart- / vekstfase. Ut fra dagens drift i utleiebygget er det i hvert fall ikke forsvarlig å budsjettere med et årlig utbytte på 5 mill.kr. Hvorvidt nødvendig avkastning og driftsresultat er mulig å oppnå i Arnestedet på lengre sikt er det for tidlig å fastslå. Det foreligger ingen budsjetter, planer eller vurderinger over hvilke investeringer som skal gjennomføres. Det gjør at det derfor eller ikke er mulig å sette om analyse av fremtidig inntjening i Arnestedet.» Dette påpekte vi også fra Rødt da budsjettet ble vedtatt i des 2012.

I saksframlegget går det fram at AE as må betraktes som et privat aksjeselskap i henhold til EØS-reglene, og at det derfor må kreves en årlig avkastning på 7%, som en privat eier ville krevd. Sjøl om Arnestedet Eiendom as klarer avkastningskravet på 7% og utbyttekravet på 5 mill kr pr år vil det altså gå hele 22 år før kommunen har fått tilbake dagens verdivurdering av eiendommene.

En gave som skal selges

 AE as skal ikke bygge ut eiendommene de nå får overført. Selskapet har ingen struktur eller kapasitet til det. AE as har kun et styre.  AE as skal skaffe seg inntekter ved å selge eiendommene videre til private utbyggere.  Byrådets «strategi» for AE as er at inntektene skal brukes til å kjøpe nye eiendommer, som så skal generere større inntekter, slik at selskapet blir i stand til å skaffe 5 mill kr i årlig utbytte. Dette er klassisk eiendomsselskapstenking som alle private eiendomsselskap driver, og er like risikofylt og spekulativt.

Som det går fram av saksframlegget: «Det er ikke tillatt å legge til grunn politiske og samfunnsmessige hensyn når det kommunen opptrer som markedsinvestor. Arnestedet har forretningsmessige mål og driver i konkurranse med andre aktører og det vil derfor være naturlig å stille samme avkastningskrav som private investorer ville gjort. Det at kommunen har 100 % eierskap i selskapet har ingen betydning.»

Sareptas krukke

Det er imidlertid en svært vesentlig forskjell fra de private eiendomsselskapene: Byrådet har en «sareptas krukke» i den store kommunale eiendomsmassen, som de nå er villig til å gamble bort. En kommunal eiendomsmasse som utgjør milliardbeløp om den blir kapitalisert.

Dersom byrådet også overfører kommunal eiendomsmasse med bygninger der det er kommunal virksomhet risikerer de kommunale virksomhetene, enten det er skoler, sykehjem o.l. å få husleieregninger som skal sikre at AE as klarer å genere utbyttet på 5 mill kr.

De blå-blås håndtering og styring av Tromsø kommunes milliardverdier er virkelig et tankekors når de samme folka overtar regjeringskontorene i Oslo.

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s