APs dristige offensiv

imageAP har tydeligvis ikke tenkt å gi ved dørene i etterraksten av Troms Kraft-skandalene. Gruppelederen for AP i Troms fylkesting, Cecilie Myrseth forsvarer i Nordlys lørdag 26.okt fullt ut fylkesrådsleder Pia Svensgaards engasjement av advokat Roy Slettvold som rådgiver under den rettlige granskinga av Troms Kraft as. En advokat som hittil har mottatt 1,8 millioner kr fra Troms fylkeskommune, og sluttregninga fra Slettvold er ennå ikke sendt. Interessant nok nevner ikke Myrseth Slettvolds navn, men bruker bare yrkesbetegnelsen “advokat”. Men nettopp at det var advokat Roy Slettvold som ble engasjert er ikke uten betydning, for å si det mildt. Myrseth mener at jeg burde være fornøyd med de svarene jeg fikk i fylkestinget 16.okt da jeg hadde interpellasjon, og ikke minst burde jeg innse at  Pia Svensgaard har full støtte fra hele fylkestinget, utenom fra oss i Rødt.

Svensgaard visste

Men som vi har sett etter at NRK/Nordnytt onsdag 23.okt sendte intervju med advokat Roy Slettvold, har den massive støtten som ble gitt i fylkestingsmøtet begynt å sprekke opp. Torsdag 24.okt kom gruppelederne både for Frp og V med skarp kritikk av Svensgaard. I intervjuet på Nordnytt fortalte Slettvold at Pia Svensgaard var informert om hans engasjement for Jæmtkraft i forhandlingene med Troms Kraft om salget av 1/3 av Skibotn/Lavka og 1/3 av Troms Krafts aksjepost i Nordkraft og SKS, et salg til omlag 1,1 milliarder kroner. Det var også Slettvold som sendte søknaden til energidepartementet for godkjenning av avtalen etter industrikonsesjonsloven.

Slettvolds interesser

Svensgaard visste altså, da hun engasjerte advokat Roy Slettvold i juli 2012 at han noen måneder tidligere, i mars/april, hadde vært helt en sentral aktør i avtalen mellom Jæmtkraft og Troms Kraft. Svensgaard visste også at et av granskingsområdene for den  rettslige gransking, som hun sjøl hadde vært med å ta initiativ til noen uker før engasjementet av Slettvold, var denne avtalen. Det er ikke usannsynlig at advokat Slettvold hadde millioninntekt for jobben med å få på plass denne milliardavtalen. Slettvold hadde dermed svært store personlige interesser involvert i, og som kunne bli påvirka av, konklusjonene i den rettslige granskinga. Det er heller ikke utelukka at rådgivinga Slettvold ga til fylkesrådslederen, og dermed Troms fylkeskommune som 60% eier av Troms Kraft, var farga av hans personlige økonomiske interesser i saka.

Mange advarsler til Svensgaard

Gruppeleder Cecilie Myrseth (ap) betegner min kritikk som “et skudd i blinde og som vil ende i skivebom.” Det har hun naturligvis rett til å påstå, men det betyr ikke nødvendigvis at hun har rett. Svensgaard gjør det heller ikke lettere for seg ved å si (NRK/Troms, torsdag 24.okt)at det var offentlig kjent, både gjennom brev fra Tromsø kommune og oppslag i Dagens Næringsliv høsten 2012 at det hadde vært forbindelser mellom Slettvold og Jæmtkraft. Engasjementet av Roy Slettvold blir jo bare enda mer kritikkverdig når Svensgaard ikke umiddelbart avslutta dette på tross av oppfordringer både fra leder av granskinga, Leiv Nergaard og fra Tromsø kommune. Nå skal også kontrollutvalget i fylkestinget behandle advokatengasjementet, etter initiativ fra undertegnede. Vi får se hvor lenge den massive støtten fra fylkestinget til Pia Svensgaard, som kom til uttrykk under interpellasjonsdebatten, varer.

Advertisements

Ingen grenser?

Fylkesrådsleder i Troms Pia Svensgaard (ap) sier til NRK/Troms i dag at hun er overrasket over kritikken som ble framsatt av undertegnede på NRK/Nordnytt i går http://www.nrk.no/nordnytt/_-advokat-i-dobbeltrolle-1.11315520, og fulgt opp på radio i dag av gruppelederne for Frp og V i fylkestinget. Hun mener også at Troms fylkeskommune og Jämtkraft hadde felles interesser, så det var helt uproblematisk at advokat Slettvold fikk oppdraget som rådgiver/advokat i forbindelse med utarbeiding av den rettslige granskingsrapporten om Troms Kraft as.

http://www.nrk.no/nordnytt/overrasket-over-kritikken-1.11316029

Svensgaard hevder at det var offentlig kjent at adv Slettvold arbeidet for Jämtkraft før hun engasjerte ham som råddgiver/advokat under den rettslige granskinga i Troms Kraft-saka. Hun viste blant annet til oppslag i Dagens Næringsliv i oktober 2012, og at Tromsø kommune var informert om dette, noe som framgikk av brev fra byrådsleder Øyvind Hilmarsen til fylkesrådet høsten 2012. På denne bakgrunn fant hun det ikke nødvendig å informere fylkestinget i sin redegjørelse om Troms Kraft eller i svaret på min interpellasjon i fylkestinget 16. oktober i år.

Det er derfor nødvendig med et lite resymé av noen fakta og tidslinjer.

Den rettslige granskinga, med hjemmel i Aksjeloven § 25-5, starta etter beslutning i Nord-Troms Tingrett 4. juli 2012. Tingretten utpekte Leiv Nergaard som leder av granskinga.  Generalforsamlinga i Troms Kraft (Troms fylkeskommune 60% og Tromsø kommune 40%) hadde 18.juni enstemmig bedt Tingretten vurdere en lang rekke forhold angående Troms Kraft as de siste årene etter at TK as hadde kommet opp i en svært alvorlig økonomisk og organisatorisk situasjon. Hovedsak for granskinga var naturligvis hvordan eierskapet i Kraft & Kultur var blitt håndtert, men også engasjementet av First House under behandlinga av Eierskapsmeldinga 2010, økonomisk støtte til Senterpartiet i 2009, aksjekjøpet på 2,2 mrd.kr i Nordkraft og SKS, garantistillelsen i nov 2011 på 800 mill kr til DnB, samt salget av 1/3 av Skibotn/Lavka kraftverk til svenske Jämtkraft var oppgaver for granskinga.

Svensgaard visste hva hun gjorde

I juli/august 2012 engasjerte fylkesrådsleder Pia Svensgaard advokat Roy Slettvold i advokatfirma Selmer DA, Oslo som advokat/rådgiver. Hun ga denne begrunnelsen i svaret på min interpellasjon: «Bakgrunnen for engasjementet av advokat Roy Slettvoll var at fylkeskommunen i den situasjonen som oppsto rett før sommerferien 2012 trengte bistand fra noen med kompetanse på granskingsprosesser, kraft og kompliserte selskapsrettslige og forretningsmessige vurderinger tilknyttet offentlige organers utøvelse av privatrettslig eierskap. Fylkeskommunen hadde på det tidspunkt ikke intern advokat som kunne ta dette oppdraget (pappapermisjon bl.a). Det ble derfor tatt kontakt med et par advokatfirmaer med slik kompetanse, herunder advokatfirmaet Selmer. For øvrig er det slik at fylkeskommunens begrensede advokatressurser gjør at det ikke er uvanlig å ta i bruk ekstern advokathjelp.»

Som det framgår av dette oppslaget på NRK/Nordnytt 23.okt i år, visste Pia Svensgaard at advokat Roy Slettvold hadde hatt oppdraget for Jämtkraft, både i forhandlingene med Troms Kraft as og formidling av søknaden til regjeringa om konsesjon for salget av Skibotn/Lavka.

http://www.nrk.no/nordnytt/_-advokat-i-dobbeltrolle-1.11315520

Felles interesser?

Så hevder altså Pia Svensgaard at «Jämtkraft og fylkeskommunen hadde felles interesser», og at det dermed var helt uproblematisk at motpartens advokat, og forhandlingsleder, representerer fylkeskommunen under granskinga der et av granskingsfeltene nettopp er avtalen mellom Jämtkraft og Troms Kraft as. I tillegg var også forløpet til at Troms Kraft as kom i den svake egenkapitalsituasjonen at Jämtkraft AB ble kontaktet, under gransking.

Jämtkraft AB er et svensk kraftselskap med hovedkontor i Østersund, og de sikret seg 1/3-eierandel i Troms Kraftforsyning & Energi as (TK&E as) som består av Troms Krafts største kraftverk Skibotn/Lavka og aksjene i Nordkraft og SKS som Troms Kraft kjøpte for 2,2 mrd kr i 2010. Jämtkraft betalte vel 1 milliard kroner for eierandelen i TK&E as. Skibotn/Lavka  står i dag for 42% av TKas` kraftproduksjon. Etter planlagt utbygging vil nærmere 60% komme herfra.

Hvorfor måtte det gjennomføres forhandlinger og skrives kontrakt? Har en huskjøper og husselger felles interesser? Naturligvis er det to ulike parter med ulike interesser: en som selger og en som kjøper. Selger var Troms Kraft as, der fylkeskommunen eier 60%, og kjøper Jämtkraft AB m/adv. Roy Slettvold som forhandler/mekler.

http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2014/dokumenter/pdf/… · PDF fil

Troms Kraft AS. Troms Kraftforsyning … Jämtkraft AB gis konsesjon til erverv av 33,33 prosent av aksjene … I brev av 9. mars har advokat Roy M. Slettvold p …

Se side 568-573

Slettvold “bedømte” seg sjøl

Som nevnt var avtalen et av de seks granskingsfeltene. Etter Granskingsrapporten ble lagt fram vet vi også at Økokrim har satt i gang etterforskning der Jæmtkraftavtalen er en av de fire  temaene, der Slettvold spilte en hovedrolle. At fylkesrådsleder Pia Svensgård ga advokat Roy Slettvold jobben som sin rådgiver sier vel det meste om hvilket rådgivingsoppdrag Slettvold hadde da han ga sin vurdering av Granskingsrapporten.

Dommen over Granskingsrapporten

På vegne av fylkeskommunen (og seg sjøl?) kom så advokat Roy Slettvold med sin “knusende” dom over Granskingsrapporten når den ble lagt fram 1.oktober 2013. Grunnlaget for dette var at: «Advokat Slettvolls oppdrag for fylkeskommunen har gått ut på å gi løpende juridiske og strategiske råd for å ivareta fylkeskommunens interesser på de ulike stadiene av granskingsprosessen og på de kompetanseområdene som er nevnt i punkt 1. Dette har inkludert rådgivning knyttet til granskers avlevering av rapport og en gjennomgang den for og sammen med fylkeskommunen.»(Svensgaard i interpellasjonssvaret)

Særlig én av Granskingsrapportens konklusjoner ble kritisert: Granskingsrapporten sier at TK as ikke undersøkte om det var andre muligheter enn at TK as påtok seg garantiansvaret på 800 mill kr til DnB for lån til Kraft & Kultur. Advokat Slettvold konkluderer motsatt og sier at sjøl om TKs ledelse hadde undersøkt mulighetene hadde de ikke funnet andre enn å si JA til DnB krav. Som kjent bidro dette til en samla garantiforpliktelse i Kraft & Kultur på 1,8 milliarder kr, og satte Troms Kraft as i en situasjon med bare 10-11% egenkapital.  Denne situasjonen ledet til det som vi nå vet; avtalen med Jämtkraft AB – der advokat Roy Slettvold hadde en sentral rolle, og naturligvis stor egen økonomisk interesse. Å bringe fram en milliardavtale gir grunnlag for solid honorar/provisjon, uten at vi er kjent med beløpets størrelse.

I tillegg fullførte advokat Slettvold karakterdrapet på Granskingsrapporten med et generelt utsagn om at hele Granskingsrapporten var prega av subjektiv synsing , og ikke objektive fakta. Se:  http://www.itromso.no/nyheter/article8371689.ece; og http://www.nrk.no/nordnytt/tk-rapporten-far-etterspill-1.11276554

Ukjent for de fleste

Fylkesrådsleder Pia Svensgaards totale avvising av all kritikk om hennes engasjement av advokat Roy Slettvold føyer seg godt inn i rekka reaksjoner og uttalelser fra Svensgaard gjennom hele Troms Kraft-saka de siste tre-fire åra, og er således ingen nyhet. Det er likevel interessant å registrere at flere av de fylkestingsrepresentantene som i interpellasjonsdebatten forsvarte Svensgaards  engasjement av advokat Slettvold i dag på NRK/Troms sier de var helt ukjent med Slettvolds oppdrag for Jämtkraft, og nå uttaler seg svært kritisk mot fylkesrådslederen, og uttrykker mistillit. Så får vi også se hva kontrollutvalget i fylkestinget finner ut av advokatengasjementet, både legaliteten og de økonomiske forholda skal undersøkes.

Dyrekjøpte råd

http://www.nrk.no/nordnytt/_-advokat-i-dobbeltrolle-1.11315520

394.933,50 kr + 1,8 millioner kr har Troms fylkeskommune betalt til to advokater for rådgiving til fylkesrådsleder Pia Svensgaard. Det første oppdraget, fra advokat Wiersholm, Oslo var en «juridisk betenkning» som Svensgaard skulle bruke da hun forberedte møte med næringsministeren (Trond Giske, ap) om Bardufoss kraftstasjon i 2010. Advokaten ble engasjert helt i strid med reglene for offentlige anskaffelser, og det finnes ingen skriftlig dokumentasjon på anskaffelsen i følge rapport fra Komrevnord som ble behandlet i fylkestinget 15.okt. (sak 54/13). Den juridiske betenkninga fra Wiersholm ga heller ikke noe resultat i møtet med Giske, og var i realiteten bortkasta.

Bygg- og eiendomssjefen betaler!
1,8 millioner kr er til nå betalt til adv Roy Slettvold, Advoklatfirmaet Selmer DA, Oslo for juridisk bistand til fylkesrådsleder Pia Svensgaard i forbindelse med den rettslige granskinga av Troms Kraft as som Nord-Troms tingrett beslutta 4.juli 2012. Dette beløpet kom fram i svaret på interpellasjonen jeg hadde i fylkestinget den 16. denne måned. I følge Svensgaard er sluttregning ennå ikke mottatt. Sluttsummen for de to advokatoppdragene kan dermed nærme seg 2,5 millioner kr. Beløpet (1,8 mill kr) er belastet, av alle, budsjettet til bygg- og eiendomssjefen i fylkeskommunen! Denne kreative bokføringa er interessant i seg sjøl, men det er også grunn til å stille spørsmål om også denne advokat-anskaffelsen er i strid med regelverket. Svensgaard sa riktignok i fylkestinget at to advokater var forespurt, men det må jo også finnes en anskaffelsesprotokoll for oppdraget til advokat Roy Slettvold.
Nord-Troms tingrett iverksatte rettslig gransking av Troms Kraft as, etter anmodning fra en enstemmig generalforsamling, der byrådsleder Øyvind Hilmarsen representerer Tromsø kommune og fylkesrådsleder Pia Svensgaard repr. Troms fylkeskommune. Leiv Nergaard ble oppnevnt som leder av granskinga. Granskinga, som ble lagt fram i midten av september i år, ble uten tvil en kostbar affære, med en sluttregning på over 30 mill kr. Seks saksfelt der Troms Kraft as de siste årene har kommet i et (negativt) offentlig lys ble gransket: Kjøp av aksjer for 2,2 mrd kr i Nordkraft og SKS, betaling av 200.000 kr til SP, fallrettigheten i Bardufoss kraftverk, bruk av First House i forbindelse med eierskapsmeldinga, Kraft & Kultur i Sverige og salget av 1/3 av Skibotn og Lavka kraftverk til Jämtkraft AB. Hele fire av disse områdene er nå under etterforsking av Økokrim for eventuell reising av tiltale for strafferettslige brudd. Granskingsrapporten for disse områdene blir ikke frigjort før etterforskninga er avslutta. Om kort tid vil delene som ikke Økokrim etterforsker, Kjøp av aksjene i Nordland samt Kraft & Kultur, bli offentliggjort.

Advokat Slettvolds oppdrag
Det er altså Troms Kraft as som har vært satt under gransking, ikke fylkeskommunen. Likevel finner fylkesrådsleder Pia Svensgaard å engasjere en forretningsadvokat som rådgiver, eller kanskje heller «forsvarsadvokat», mens granskinga pågår. I fylkestinget begrunna Svensgaard dette med at store økonomiske interesser for Troms fylke sto på spill, og at fylkets egen advokat var i pappapermisjon. Men en advokat «..med kompetanse i granskingsprosesser, kraft og kompliserte selskapsrettslige og forretningsmessige vurderinger tilknyttet offentlige organers utøvelse av privatrettslig eierskap», som Svensgaard i interpellasjonssvaret sa var behovet, ville hun uansett ikke ha funnet på fylkeshuset, -uten forkleinelse for den juridiske kompetansen som er der. Det var jo heller ikke fylkeskommunen som var satt under gransking! Og hva har advokat Roy Slettvolds oppdrag bestått i? Det offentligheta, og vi som fylkestingsrepresentanter har sett, var intervju i avisa iTromsø og på NRK/Troms 1.oktober, i forbindelse med den formelle overrekkelsen av granskingsrapporten fra Nord-Troms tingrett til eierne. Da kom advokat Roy Slettvold nærmest med et karakterdrap på hele rapporten; For det første har han fått som særlig oppdrag å vurdere Granskingsrapportens konklusjon  om at Troms Kraft as hadde, men ikke brukte muligheten til å finne en annen løsning enn umiddelbart å godta kravet fra DnB om å overta garantiansvaret på et lån på 800 mill kr som Kraft & Kultur hadde hos DnB. Slettvold konkluderer motsatt, og slår fast at det uansett ikke ville vært mulig å få til annen løsning. Dette er et ganske avgjørende punkt fordi å si ja til garantikravet fra DnB gjorde det helt umulig for Troms Kraft as å eventuelt slå Kraft & Kultur konkurs. Dette har jo seinere ledet til at Troms Kraft as kom i den «tvangssituasjonen» at Jämtkraft AB kom inn som eier i Skibotn. En beslutning som hadde full backing fra Troms fylkeskommune, men som Tromsø kommune motsatte seg. Kommunen ble gjort kjent med den endelige avtalen først etter at avtalen var juridisk bindende 30. mai 2012. For det andre ga advokat Roy Slettvold klart uttrykk for at granskingsrapporten som helhet var prega av subjektiv synsing, og ikke objektive fakta.

Skibotn/Lavka

Verdt å nevne er at Skibotn/Lavka er Troms Krafts største kraftverk. Omlag 42% av all produksjon(410 av 969 Gwh iflg Eierskapsmeldinga 2010), kommer herfra etter at Statkraft har overtatt Bardufossen(218 Gvh). Nå forberederes det ytterligere omfattende produksjonsøkning, noe Troms Kraft omtaler på egen hjemmeside: http://www.tromskraft.no/om/prosjekter/skibotn   Med relativt liten investering skal produksjonen øke med hele 75%, og Skibotn/Lavka vil da utgjøre nærmere 60% av den samla kraftproduksjonen til Troms Kraft as. Jämtkraft AB vil nå få 1/3 av gevinsten herfra.  “Tvangssalget” til Jämtkraft AB for å styrke egenkapitalen med vel 1 mrd kr har derfor svært stor strategisk og økonomisk betydning for Troms Kraft as. Granskingsrapportens konklusjon om at Troms Krafts ledelse hadde større handlingsrom da DnB kom med garantikravet på 800 mill kr i november 2011 da Kraft&Kultur-krisa ble kjent, har derfor stor betyding.  Advokat Slettvolds fokus på nettopp dette punktet blir av den grunn spesielt interessant.

Ettermæle
Det er nokså få personer som har lest hele granskingsrapporten, sjøl om et hundretalls kommune- og fylkestingspolitikere hadde anledning i noen dager, under streng overvåkning, å lese den. For allmennhetas og ettertidas oppfatning av Granskingsrapporten, og hva som har skjedd i og rundt Troms Kraft as de siste 14 årene, har det stor betydning hva autoritative personer sier om dette. Slettvolds uttalelser bidrar naturligvis til å skape inntrykk av at det ikke er grunn til å ta granskingsrapporten seriøst. Derfor kan det spørres om hvorfor advokat Roy Slettvold var engasjert av fylkesrådsleder Pia Svensgaard for å være «forsvarsadvokat» under og etter granskinga. Fylkesrådsleder sa nemlig i fylkestinget at de egentlig var imot at den rettslige granskinga skulle iverksettes. Gode råd er dyre, noen ganger altfor dyre, og det er ikke sikkert de er så veldig gode heller.

Byrådet svinger kuttøksa

imageiTromsø skrev fredag om utsettelser av store kommunale byggeprosjekt. Men byrådet viser stor handlekraft på andre områder: 18 mill kr skal kuttes i helse&omsorg og 3,5 mill i drift av grunnskolen/SFO resten av året. Med byråd og kommuneparlamentarisme skulle det bli “ordning og reda” i Tromsø kommune. Med byråd, 16 mill kr dyrere enn “rådmannsveldet”, skulle det bli slutt på rådmannens manglende kontroll på pengebruken, for så å skyve ansvaret over på politikerne. Med byrådets helhetlige ansvar, både for politikk og administrasjon skulle man sikre både økonomisk kontroll og direkte politisk ansvar. Høyre,Frp og V-byrådet har nå styrt Tromsø i to år. I dokumentet med den prosaiske tittel “Økonomirapport II-2013” som byrådet la fram torsdag, kan vi lese resultatet: http://www.tromso.kommune.no/okonomirapport-ii-og-utfordrende-vekst.5316837-110070.html Privatisering. “Vekst i de lovpålagte tjenestene”, gir finansbyråd Line Fusdahl som hovedbegrunnelse for at merforbruket i forhold til budsjett er 72 mill kr. Av dette utgjør helse&omsorg 37,5 millioner kr og skole med 12,5 mill kr. Nøyaktig samme begrunnelse kom fra rådmennene! Men til forskjell har vi nå fått et politisk og administrativt system i Tromsø der det meste foregår uten innsyn fra offentligheta eller oss politikere som ikke er i byrådet. Vi får bare høre om at det pågår utredninger som skal gi mer effektiv drift, bedre kvalitet og fritt brukervalg osv. Av og til dumper realitetene fram: 8 heldøgnsplasser for rehabilitering på Seminaret skal nå privatiseres! 4 plasser er allerede privatisert. Hittil i år har byrådet betalt nærmere 6 mill kr til vikarbyrået Tromsø Private omsorgstjeneste as. 1.mars 2014 kommer rapporten for privatiseringa av hele hjemmetjenesten. AS-drøm ble knust. Aldri før har Tromsø kommune hatt en politisk/administrativ ledelse som i så stor grad løper fra ansvaret å sikre god kommunal velferd til innbyggerne, som H,Frp,Venstre-byrådet. De har påtatt seg et helt annet ansvar; det er å gjennomføre Det Store Prosjektet, nemlig å lage sugerøret inn i den offentlige velferdstjenesten så stort som overhodet mulig for privat profitt. I første omgang ruller det ut millionbeløp til konsulentbedrifter som lager utredninger som bestillingsverk. Men noen ganger er prosjektene så himmelropende gale, at også konsulentene roper varsku. Organisering av barnehagene i Tromsø PWCrapport Drømmeprosjektet til byrådspartiene om å lage AS av kommunens barnehagevirksomhet ble fullstendig knust av rapporten til PwC; Årlig ekstrakostnad ville bli nærmere 50 millioner kroner for kommunen. Dette ble nok en bitter pille å svelge for Blomseth(Frp), Lind og Mæland(H) og for byrådet, men langt om lenge har nå byrådet konkludert med at det ikke var noen god ide, og har skrinlagt prosjektet. Med full backing for privatisering fra Solberg-regjeringa er kanskje til og med dette AS-prosjektet bare foreløpig skrinlagt. Sendt fra min iPad

Prosjekt hvitvasking. Interpellasjon i Troms fylkesting m/svar

Etter at rapporten etter den rettslige granskinga av Troms Kraft-sakene ble lagt fram er det nå, slik jeg ser det, satt i gang en omfattende hvitvaskingskampanje for å diskretere granskingsrapporten før hele rapporten er offentlig kjent. Under hele granskingsperioden har Troms fylkeskommune hatt adv Roy Slettvold engasjert. som fylkestingsrepresentant har jeg fremmet denne interpellasjonen til fylkestinget:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Troms fylkesting

Interpellasjon til fylkestingsmøtet 15.-16. oktober 2013 om fylkeskommunens engasjement av advokat Roy Slettvold

Etter møtene i generalforsamling og bedriftsforsamling i Troms Kraft as tirsdag 1.oktober har det vært flere oppslag i media, blant annet hos itromso.no og NRK/Troms[1] der det har framkommet at advokat Roy Slettvold i advokatfirmaet Selmer har vært engasjert av fylkeskommunen fra juli 2012.

Advokat Roy Slettvolds oppdrag har vært, slik det framkommer i nevnte medieoppslag, å bistå fylkeskommunen og fylkesråd Pia Svensgaard i forbindelse med den rettslige granskinga av Troms Kraft as: Granskingen ble som kjent besluttet av Nord-Troms Tingrett 4.juli 2012 etter et enstemmig initiativ fra generalforsamlinga i Troms Kraft as.

På denne bakgrunn fremmes følgende spørsmål til fylkesråd Pia Svensgaard:

  1. Hvem har engasjert advokatfirmaet Selmer, og hva er årsaken til at en forretningsadvokat(advokat Roy Slettvold) ble engasjert?
  2. Hvem har advokat Slettvold rapportert til, samt vært hans oppdragsgiver i fylkeskommunen fra juli 2012 og til dags dato?
  3. Hvor stort omfang og hvilken karakter har advokat Roy Slettvolds oppdrag hatt?
  4. Hva har engasjementet av advokat Roy Slettvold kostet, og hvilken konto er belastet?
  5. Har advokat Roy Slettvold hatt tilgang til hele granskingsrapporten, eller bare til det offentlig kjente sammendraget?
  6. Hvem har fritatt advokat Slettvold fra taushetsplikten siden han uttaler seg om helt sentrale deler av granskingsrapporten som er unntatt offentlighet?

Interpellant

Jens Ingvald Olsen, Rødt (s)


[1] Se: http://www.itromso.no/nyheter/article8371689.ece; og http://www.nrk.no/nordnytt/tk-rapporten-far-etterspill-1.11276554

 

Svar på interpellasjon fra Jens Ingvald Olsen

 

1) Hvem har engasjert advokatfirmaet Selmer, og hva er årsaken til at en forretningsadvokat ble engasjert?

Svar: Bakgrunnen for engasjementet av advokat Roy Slettvoll var at fylkeskommunen i den situasjonen som oppsto rett før sommerferien 2012 trengte bistand fra noen med kompetanse på granskingsprosesser, kraft og kompliserte selskapsrettslige og forretningsmessige vurderinger tilknyttet offentlige organers utøvelse av privatrettslig eierskap. Fylkeskommunen hadde på det tidspunkt ikke intern advokat som kunne ta dette oppdraget (pappapermisjon bl.a). Det ble derfor tatt kontakt med et par advokatfirmaer med slik kompetanse, herunder advokatfirmaet Selmer. For øvrig er det slik at fylkeskommunens begrensede advokatressurser gjør at det ikke er uvanlig å ta i bruk ekstern advokathjelp.

 

2) Hvem har advokat Slettvoll rapportert til, samt vært hans oppdragsgiver i fylkeskommunen fra juli og til dags dato.

Svar: Fylkesrådet ved fylkesrådsleder har vært oppdragsgiver. Slettvoll har rapportert til fylkesrådsleder.

 

3) Hvor stort omfang og hvilken karakter har advokat Roy Slettvolls oppdrag hatt?

Svar: Advokat Slettvolls oppdrag for fylkeskommunen har gått ut på å gi løpende juridiske og strategiske råd for å ivareta fylkeskommunens interesser på de ulike stadiene av granskingsprosessen og på de kompetanseområdene som er nevnt i punkt 1. Dette har inkludert rådgivning knyttet til granskers avlevering av rapport og en gjennomgang den for og sammen med fylkeskommunen.

 

4) Hva har engasjementet av advokat Roy Slettvoll kostet, og hvilken konto er belastet?

Svar: Til nå er det utbetalt 1,8 mill kroner knyttet til dette engasjementet. Sluttregningen er imidlertid ikke levert. Kontoen som er belastet er en administrativ post hos bygg- og eiendomssjefen, som har en budsjettpost øremerket utgifter til juridisk bistand.

 

5) Har advokat Slettvoll hatt tilgang til hele granskingsrapporten, eller bare til det offentlig kjente oppdraget?

Svar: Advokat Slettvoll har som juridisk rådgiver til og representant for Fylkeskommunen hatt tilgang til hele granskingsrapporten. Ytterligere kan det opplyses om at advokat Slettvoll samtidig med kommuneadvokaten fikk oversendt rapporten direkte fra gransker før tingrettsbehandlingen og således før fylkeskommunen fikk den i samsvar med de prosedyrer Nord-Troms tingrett og gransker hadde blitt enig om. Dette ble av tingretten og gransker begrunnet med at det var behov for at eiernes advokater fikk ta del i enkelte vurderinger knyttet til tingrettsbehandlingen og den påfølgende offentliggjøringen av sammendraget av rapporten.

 

6) Hvem har fritatt advokat Slettvoll fra taushetsplikten siden han uttaler seg om helt sentrale punkter av granskingsrapporten som er unntatt offentlighet? Svar: Alle advokat Slettvolls uttalelser i det offentlige rom har vært i samråd med fylkeskommunen og som dennes representant samt vært gjennomgått og avklart med fylkeskommunen på forhånd. Uttalelsene har omhandlet opplysninger som ikke er underlagt lovpålagt taushetsplikt og som fylkeskommunen har sett seg tjent med å fremføre på den av tingretten innkalte generalforsamlingen. Fylkeskommunen har offentliggjort enkelte supplerende faktaopplysninger til granskers sammendrag. De fremlagte faktaopplysningene var uansett ikke annen informasjon enn det eierne er kjent med fra tidligere.