Prosjekt hvitvasking. Interpellasjon i Troms fylkesting m/svar

Etter at rapporten etter den rettslige granskinga av Troms Kraft-sakene ble lagt fram er det nå, slik jeg ser det, satt i gang en omfattende hvitvaskingskampanje for å diskretere granskingsrapporten før hele rapporten er offentlig kjent. Under hele granskingsperioden har Troms fylkeskommune hatt adv Roy Slettvold engasjert. som fylkestingsrepresentant har jeg fremmet denne interpellasjonen til fylkestinget:

Fylkesordfører Knut Werner Hansen

Troms fylkesting

Interpellasjon til fylkestingsmøtet 15.-16. oktober 2013 om fylkeskommunens engasjement av advokat Roy Slettvold

Etter møtene i generalforsamling og bedriftsforsamling i Troms Kraft as tirsdag 1.oktober har det vært flere oppslag i media, blant annet hos itromso.no og NRK/Troms[1] der det har framkommet at advokat Roy Slettvold i advokatfirmaet Selmer har vært engasjert av fylkeskommunen fra juli 2012.

Advokat Roy Slettvolds oppdrag har vært, slik det framkommer i nevnte medieoppslag, å bistå fylkeskommunen og fylkesråd Pia Svensgaard i forbindelse med den rettslige granskinga av Troms Kraft as: Granskingen ble som kjent besluttet av Nord-Troms Tingrett 4.juli 2012 etter et enstemmig initiativ fra generalforsamlinga i Troms Kraft as.

På denne bakgrunn fremmes følgende spørsmål til fylkesråd Pia Svensgaard:

  1. Hvem har engasjert advokatfirmaet Selmer, og hva er årsaken til at en forretningsadvokat(advokat Roy Slettvold) ble engasjert?
  2. Hvem har advokat Slettvold rapportert til, samt vært hans oppdragsgiver i fylkeskommunen fra juli 2012 og til dags dato?
  3. Hvor stort omfang og hvilken karakter har advokat Roy Slettvolds oppdrag hatt?
  4. Hva har engasjementet av advokat Roy Slettvold kostet, og hvilken konto er belastet?
  5. Har advokat Roy Slettvold hatt tilgang til hele granskingsrapporten, eller bare til det offentlig kjente sammendraget?
  6. Hvem har fritatt advokat Slettvold fra taushetsplikten siden han uttaler seg om helt sentrale deler av granskingsrapporten som er unntatt offentlighet?

Interpellant

Jens Ingvald Olsen, Rødt (s)


[1] Se: http://www.itromso.no/nyheter/article8371689.ece; og http://www.nrk.no/nordnytt/tk-rapporten-far-etterspill-1.11276554

 

Svar på interpellasjon fra Jens Ingvald Olsen

 

1) Hvem har engasjert advokatfirmaet Selmer, og hva er årsaken til at en forretningsadvokat ble engasjert?

Svar: Bakgrunnen for engasjementet av advokat Roy Slettvoll var at fylkeskommunen i den situasjonen som oppsto rett før sommerferien 2012 trengte bistand fra noen med kompetanse på granskingsprosesser, kraft og kompliserte selskapsrettslige og forretningsmessige vurderinger tilknyttet offentlige organers utøvelse av privatrettslig eierskap. Fylkeskommunen hadde på det tidspunkt ikke intern advokat som kunne ta dette oppdraget (pappapermisjon bl.a). Det ble derfor tatt kontakt med et par advokatfirmaer med slik kompetanse, herunder advokatfirmaet Selmer. For øvrig er det slik at fylkeskommunens begrensede advokatressurser gjør at det ikke er uvanlig å ta i bruk ekstern advokathjelp.

 

2) Hvem har advokat Slettvoll rapportert til, samt vært hans oppdragsgiver i fylkeskommunen fra juli og til dags dato.

Svar: Fylkesrådet ved fylkesrådsleder har vært oppdragsgiver. Slettvoll har rapportert til fylkesrådsleder.

 

3) Hvor stort omfang og hvilken karakter har advokat Roy Slettvolls oppdrag hatt?

Svar: Advokat Slettvolls oppdrag for fylkeskommunen har gått ut på å gi løpende juridiske og strategiske råd for å ivareta fylkeskommunens interesser på de ulike stadiene av granskingsprosessen og på de kompetanseområdene som er nevnt i punkt 1. Dette har inkludert rådgivning knyttet til granskers avlevering av rapport og en gjennomgang den for og sammen med fylkeskommunen.

 

4) Hva har engasjementet av advokat Roy Slettvoll kostet, og hvilken konto er belastet?

Svar: Til nå er det utbetalt 1,8 mill kroner knyttet til dette engasjementet. Sluttregningen er imidlertid ikke levert. Kontoen som er belastet er en administrativ post hos bygg- og eiendomssjefen, som har en budsjettpost øremerket utgifter til juridisk bistand.

 

5) Har advokat Slettvoll hatt tilgang til hele granskingsrapporten, eller bare til det offentlig kjente oppdraget?

Svar: Advokat Slettvoll har som juridisk rådgiver til og representant for Fylkeskommunen hatt tilgang til hele granskingsrapporten. Ytterligere kan det opplyses om at advokat Slettvoll samtidig med kommuneadvokaten fikk oversendt rapporten direkte fra gransker før tingrettsbehandlingen og således før fylkeskommunen fikk den i samsvar med de prosedyrer Nord-Troms tingrett og gransker hadde blitt enig om. Dette ble av tingretten og gransker begrunnet med at det var behov for at eiernes advokater fikk ta del i enkelte vurderinger knyttet til tingrettsbehandlingen og den påfølgende offentliggjøringen av sammendraget av rapporten.

 

6) Hvem har fritatt advokat Slettvoll fra taushetsplikten siden han uttaler seg om helt sentrale punkter av granskingsrapporten som er unntatt offentlighet? Svar: Alle advokat Slettvolls uttalelser i det offentlige rom har vært i samråd med fylkeskommunen og som dennes representant samt vært gjennomgått og avklart med fylkeskommunen på forhånd. Uttalelsene har omhandlet opplysninger som ikke er underlagt lovpålagt taushetsplikt og som fylkeskommunen har sett seg tjent med å fremføre på den av tingretten innkalte generalforsamlingen. Fylkeskommunen har offentliggjort enkelte supplerende faktaopplysninger til granskers sammendrag. De fremlagte faktaopplysningene var uansett ikke annen informasjon enn det eierne er kjent med fra tidligere.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s