Dyrekjøpte råd

http://www.nrk.no/nordnytt/_-advokat-i-dobbeltrolle-1.11315520

394.933,50 kr + 1,8 millioner kr har Troms fylkeskommune betalt til to advokater for rådgiving til fylkesrådsleder Pia Svensgaard. Det første oppdraget, fra advokat Wiersholm, Oslo var en «juridisk betenkning» som Svensgaard skulle bruke da hun forberedte møte med næringsministeren (Trond Giske, ap) om Bardufoss kraftstasjon i 2010. Advokaten ble engasjert helt i strid med reglene for offentlige anskaffelser, og det finnes ingen skriftlig dokumentasjon på anskaffelsen i følge rapport fra Komrevnord som ble behandlet i fylkestinget 15.okt. (sak 54/13). Den juridiske betenkninga fra Wiersholm ga heller ikke noe resultat i møtet med Giske, og var i realiteten bortkasta.

Bygg- og eiendomssjefen betaler!
1,8 millioner kr er til nå betalt til adv Roy Slettvold, Advoklatfirmaet Selmer DA, Oslo for juridisk bistand til fylkesrådsleder Pia Svensgaard i forbindelse med den rettslige granskinga av Troms Kraft as som Nord-Troms tingrett beslutta 4.juli 2012. Dette beløpet kom fram i svaret på interpellasjonen jeg hadde i fylkestinget den 16. denne måned. I følge Svensgaard er sluttregning ennå ikke mottatt. Sluttsummen for de to advokatoppdragene kan dermed nærme seg 2,5 millioner kr. Beløpet (1,8 mill kr) er belastet, av alle, budsjettet til bygg- og eiendomssjefen i fylkeskommunen! Denne kreative bokføringa er interessant i seg sjøl, men det er også grunn til å stille spørsmål om også denne advokat-anskaffelsen er i strid med regelverket. Svensgaard sa riktignok i fylkestinget at to advokater var forespurt, men det må jo også finnes en anskaffelsesprotokoll for oppdraget til advokat Roy Slettvold.
Nord-Troms tingrett iverksatte rettslig gransking av Troms Kraft as, etter anmodning fra en enstemmig generalforsamling, der byrådsleder Øyvind Hilmarsen representerer Tromsø kommune og fylkesrådsleder Pia Svensgaard repr. Troms fylkeskommune. Leiv Nergaard ble oppnevnt som leder av granskinga. Granskinga, som ble lagt fram i midten av september i år, ble uten tvil en kostbar affære, med en sluttregning på over 30 mill kr. Seks saksfelt der Troms Kraft as de siste årene har kommet i et (negativt) offentlig lys ble gransket: Kjøp av aksjer for 2,2 mrd kr i Nordkraft og SKS, betaling av 200.000 kr til SP, fallrettigheten i Bardufoss kraftverk, bruk av First House i forbindelse med eierskapsmeldinga, Kraft & Kultur i Sverige og salget av 1/3 av Skibotn og Lavka kraftverk til Jämtkraft AB. Hele fire av disse områdene er nå under etterforsking av Økokrim for eventuell reising av tiltale for strafferettslige brudd. Granskingsrapporten for disse områdene blir ikke frigjort før etterforskninga er avslutta. Om kort tid vil delene som ikke Økokrim etterforsker, Kjøp av aksjene i Nordland samt Kraft & Kultur, bli offentliggjort.

Advokat Slettvolds oppdrag
Det er altså Troms Kraft as som har vært satt under gransking, ikke fylkeskommunen. Likevel finner fylkesrådsleder Pia Svensgaard å engasjere en forretningsadvokat som rådgiver, eller kanskje heller «forsvarsadvokat», mens granskinga pågår. I fylkestinget begrunna Svensgaard dette med at store økonomiske interesser for Troms fylke sto på spill, og at fylkets egen advokat var i pappapermisjon. Men en advokat «..med kompetanse i granskingsprosesser, kraft og kompliserte selskapsrettslige og forretningsmessige vurderinger tilknyttet offentlige organers utøvelse av privatrettslig eierskap», som Svensgaard i interpellasjonssvaret sa var behovet, ville hun uansett ikke ha funnet på fylkeshuset, -uten forkleinelse for den juridiske kompetansen som er der. Det var jo heller ikke fylkeskommunen som var satt under gransking! Og hva har advokat Roy Slettvolds oppdrag bestått i? Det offentligheta, og vi som fylkestingsrepresentanter har sett, var intervju i avisa iTromsø og på NRK/Troms 1.oktober, i forbindelse med den formelle overrekkelsen av granskingsrapporten fra Nord-Troms tingrett til eierne. Da kom advokat Roy Slettvold nærmest med et karakterdrap på hele rapporten; For det første har han fått som særlig oppdrag å vurdere Granskingsrapportens konklusjon  om at Troms Kraft as hadde, men ikke brukte muligheten til å finne en annen løsning enn umiddelbart å godta kravet fra DnB om å overta garantiansvaret på et lån på 800 mill kr som Kraft & Kultur hadde hos DnB. Slettvold konkluderer motsatt, og slår fast at det uansett ikke ville vært mulig å få til annen løsning. Dette er et ganske avgjørende punkt fordi å si ja til garantikravet fra DnB gjorde det helt umulig for Troms Kraft as å eventuelt slå Kraft & Kultur konkurs. Dette har jo seinere ledet til at Troms Kraft as kom i den «tvangssituasjonen» at Jämtkraft AB kom inn som eier i Skibotn. En beslutning som hadde full backing fra Troms fylkeskommune, men som Tromsø kommune motsatte seg. Kommunen ble gjort kjent med den endelige avtalen først etter at avtalen var juridisk bindende 30. mai 2012. For det andre ga advokat Roy Slettvold klart uttrykk for at granskingsrapporten som helhet var prega av subjektiv synsing, og ikke objektive fakta.

Skibotn/Lavka

Verdt å nevne er at Skibotn/Lavka er Troms Krafts største kraftverk. Omlag 42% av all produksjon(410 av 969 Gwh iflg Eierskapsmeldinga 2010), kommer herfra etter at Statkraft har overtatt Bardufossen(218 Gvh). Nå forberederes det ytterligere omfattende produksjonsøkning, noe Troms Kraft omtaler på egen hjemmeside: http://www.tromskraft.no/om/prosjekter/skibotn   Med relativt liten investering skal produksjonen øke med hele 75%, og Skibotn/Lavka vil da utgjøre nærmere 60% av den samla kraftproduksjonen til Troms Kraft as. Jämtkraft AB vil nå få 1/3 av gevinsten herfra.  “Tvangssalget” til Jämtkraft AB for å styrke egenkapitalen med vel 1 mrd kr har derfor svært stor strategisk og økonomisk betydning for Troms Kraft as. Granskingsrapportens konklusjon om at Troms Krafts ledelse hadde større handlingsrom da DnB kom med garantikravet på 800 mill kr i november 2011 da Kraft&Kultur-krisa ble kjent, har derfor stor betyding.  Advokat Slettvolds fokus på nettopp dette punktet blir av den grunn spesielt interessant.

Ettermæle
Det er nokså få personer som har lest hele granskingsrapporten, sjøl om et hundretalls kommune- og fylkestingspolitikere hadde anledning i noen dager, under streng overvåkning, å lese den. For allmennhetas og ettertidas oppfatning av Granskingsrapporten, og hva som har skjedd i og rundt Troms Kraft as de siste 14 årene, har det stor betydning hva autoritative personer sier om dette. Slettvolds uttalelser bidrar naturligvis til å skape inntrykk av at det ikke er grunn til å ta granskingsrapporten seriøst. Derfor kan det spørres om hvorfor advokat Roy Slettvold var engasjert av fylkesrådsleder Pia Svensgaard for å være «forsvarsadvokat» under og etter granskinga. Fylkesrådsleder sa nemlig i fylkestinget at de egentlig var imot at den rettslige granskinga skulle iverksettes. Gode råd er dyre, noen ganger altfor dyre, og det er ikke sikkert de er så veldig gode heller.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s