Ingen grenser?

Fylkesrådsleder i Troms Pia Svensgaard (ap) sier til NRK/Troms i dag at hun er overrasket over kritikken som ble framsatt av undertegnede på NRK/Nordnytt i går http://www.nrk.no/nordnytt/_-advokat-i-dobbeltrolle-1.11315520, og fulgt opp på radio i dag av gruppelederne for Frp og V i fylkestinget. Hun mener også at Troms fylkeskommune og Jämtkraft hadde felles interesser, så det var helt uproblematisk at advokat Slettvold fikk oppdraget som rådgiver/advokat i forbindelse med utarbeiding av den rettslige granskingsrapporten om Troms Kraft as.

http://www.nrk.no/nordnytt/overrasket-over-kritikken-1.11316029

Svensgaard hevder at det var offentlig kjent at adv Slettvold arbeidet for Jämtkraft før hun engasjerte ham som råddgiver/advokat under den rettslige granskinga i Troms Kraft-saka. Hun viste blant annet til oppslag i Dagens Næringsliv i oktober 2012, og at Tromsø kommune var informert om dette, noe som framgikk av brev fra byrådsleder Øyvind Hilmarsen til fylkesrådet høsten 2012. På denne bakgrunn fant hun det ikke nødvendig å informere fylkestinget i sin redegjørelse om Troms Kraft eller i svaret på min interpellasjon i fylkestinget 16. oktober i år.

Det er derfor nødvendig med et lite resymé av noen fakta og tidslinjer.

Den rettslige granskinga, med hjemmel i Aksjeloven § 25-5, starta etter beslutning i Nord-Troms Tingrett 4. juli 2012. Tingretten utpekte Leiv Nergaard som leder av granskinga.  Generalforsamlinga i Troms Kraft (Troms fylkeskommune 60% og Tromsø kommune 40%) hadde 18.juni enstemmig bedt Tingretten vurdere en lang rekke forhold angående Troms Kraft as de siste årene etter at TK as hadde kommet opp i en svært alvorlig økonomisk og organisatorisk situasjon. Hovedsak for granskinga var naturligvis hvordan eierskapet i Kraft & Kultur var blitt håndtert, men også engasjementet av First House under behandlinga av Eierskapsmeldinga 2010, økonomisk støtte til Senterpartiet i 2009, aksjekjøpet på 2,2 mrd.kr i Nordkraft og SKS, garantistillelsen i nov 2011 på 800 mill kr til DnB, samt salget av 1/3 av Skibotn/Lavka kraftverk til svenske Jämtkraft var oppgaver for granskinga.

Svensgaard visste hva hun gjorde

I juli/august 2012 engasjerte fylkesrådsleder Pia Svensgaard advokat Roy Slettvold i advokatfirma Selmer DA, Oslo som advokat/rådgiver. Hun ga denne begrunnelsen i svaret på min interpellasjon: «Bakgrunnen for engasjementet av advokat Roy Slettvoll var at fylkeskommunen i den situasjonen som oppsto rett før sommerferien 2012 trengte bistand fra noen med kompetanse på granskingsprosesser, kraft og kompliserte selskapsrettslige og forretningsmessige vurderinger tilknyttet offentlige organers utøvelse av privatrettslig eierskap. Fylkeskommunen hadde på det tidspunkt ikke intern advokat som kunne ta dette oppdraget (pappapermisjon bl.a). Det ble derfor tatt kontakt med et par advokatfirmaer med slik kompetanse, herunder advokatfirmaet Selmer. For øvrig er det slik at fylkeskommunens begrensede advokatressurser gjør at det ikke er uvanlig å ta i bruk ekstern advokathjelp.»

Som det framgår av dette oppslaget på NRK/Nordnytt 23.okt i år, visste Pia Svensgaard at advokat Roy Slettvold hadde hatt oppdraget for Jämtkraft, både i forhandlingene med Troms Kraft as og formidling av søknaden til regjeringa om konsesjon for salget av Skibotn/Lavka.

http://www.nrk.no/nordnytt/_-advokat-i-dobbeltrolle-1.11315520

Felles interesser?

Så hevder altså Pia Svensgaard at «Jämtkraft og fylkeskommunen hadde felles interesser», og at det dermed var helt uproblematisk at motpartens advokat, og forhandlingsleder, representerer fylkeskommunen under granskinga der et av granskingsfeltene nettopp er avtalen mellom Jämtkraft og Troms Kraft as. I tillegg var også forløpet til at Troms Kraft as kom i den svake egenkapitalsituasjonen at Jämtkraft AB ble kontaktet, under gransking.

Jämtkraft AB er et svensk kraftselskap med hovedkontor i Østersund, og de sikret seg 1/3-eierandel i Troms Kraftforsyning & Energi as (TK&E as) som består av Troms Krafts største kraftverk Skibotn/Lavka og aksjene i Nordkraft og SKS som Troms Kraft kjøpte for 2,2 mrd kr i 2010. Jämtkraft betalte vel 1 milliard kroner for eierandelen i TK&E as. Skibotn/Lavka  står i dag for 42% av TKas` kraftproduksjon. Etter planlagt utbygging vil nærmere 60% komme herfra.

Hvorfor måtte det gjennomføres forhandlinger og skrives kontrakt? Har en huskjøper og husselger felles interesser? Naturligvis er det to ulike parter med ulike interesser: en som selger og en som kjøper. Selger var Troms Kraft as, der fylkeskommunen eier 60%, og kjøper Jämtkraft AB m/adv. Roy Slettvold som forhandler/mekler.

http://www.statsbudsjettet.no/upload/Statsbudsjett_2014/dokumenter/pdf/… · PDF fil

Troms Kraft AS. Troms Kraftforsyning … Jämtkraft AB gis konsesjon til erverv av 33,33 prosent av aksjene … I brev av 9. mars har advokat Roy M. Slettvold p …

Se side 568-573

Slettvold “bedømte” seg sjøl

Som nevnt var avtalen et av de seks granskingsfeltene. Etter Granskingsrapporten ble lagt fram vet vi også at Økokrim har satt i gang etterforskning der Jæmtkraftavtalen er en av de fire  temaene, der Slettvold spilte en hovedrolle. At fylkesrådsleder Pia Svensgård ga advokat Roy Slettvold jobben som sin rådgiver sier vel det meste om hvilket rådgivingsoppdrag Slettvold hadde da han ga sin vurdering av Granskingsrapporten.

Dommen over Granskingsrapporten

På vegne av fylkeskommunen (og seg sjøl?) kom så advokat Roy Slettvold med sin “knusende” dom over Granskingsrapporten når den ble lagt fram 1.oktober 2013. Grunnlaget for dette var at: «Advokat Slettvolls oppdrag for fylkeskommunen har gått ut på å gi løpende juridiske og strategiske råd for å ivareta fylkeskommunens interesser på de ulike stadiene av granskingsprosessen og på de kompetanseområdene som er nevnt i punkt 1. Dette har inkludert rådgivning knyttet til granskers avlevering av rapport og en gjennomgang den for og sammen med fylkeskommunen.»(Svensgaard i interpellasjonssvaret)

Særlig én av Granskingsrapportens konklusjoner ble kritisert: Granskingsrapporten sier at TK as ikke undersøkte om det var andre muligheter enn at TK as påtok seg garantiansvaret på 800 mill kr til DnB for lån til Kraft & Kultur. Advokat Slettvold konkluderer motsatt og sier at sjøl om TKs ledelse hadde undersøkt mulighetene hadde de ikke funnet andre enn å si JA til DnB krav. Som kjent bidro dette til en samla garantiforpliktelse i Kraft & Kultur på 1,8 milliarder kr, og satte Troms Kraft as i en situasjon med bare 10-11% egenkapital.  Denne situasjonen ledet til det som vi nå vet; avtalen med Jämtkraft AB – der advokat Roy Slettvold hadde en sentral rolle, og naturligvis stor egen økonomisk interesse. Å bringe fram en milliardavtale gir grunnlag for solid honorar/provisjon, uten at vi er kjent med beløpets størrelse.

I tillegg fullførte advokat Slettvold karakterdrapet på Granskingsrapporten med et generelt utsagn om at hele Granskingsrapporten var prega av subjektiv synsing , og ikke objektive fakta. Se:  http://www.itromso.no/nyheter/article8371689.ece; og http://www.nrk.no/nordnytt/tk-rapporten-far-etterspill-1.11276554

Ukjent for de fleste

Fylkesrådsleder Pia Svensgaards totale avvising av all kritikk om hennes engasjement av advokat Roy Slettvold føyer seg godt inn i rekka reaksjoner og uttalelser fra Svensgaard gjennom hele Troms Kraft-saka de siste tre-fire åra, og er således ingen nyhet. Det er likevel interessant å registrere at flere av de fylkestingsrepresentantene som i interpellasjonsdebatten forsvarte Svensgaards  engasjement av advokat Slettvold i dag på NRK/Troms sier de var helt ukjent med Slettvolds oppdrag for Jämtkraft, og nå uttaler seg svært kritisk mot fylkesrådslederen, og uttrykker mistillit. Så får vi også se hva kontrollutvalget i fylkestinget finner ut av advokatengasjementet, både legaliteten og de økonomiske forholda skal undersøkes.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s