Den skitne operasjonen

Nordlys 14.juni 2010Nordlys 14.juni 2010

De kunne valgt en annen strategi. De valgte den skitne, fordekte og udemokratiske strategien. Resultatet de oppnådde var imidlertid magert; De klarte å få ordfører Arild Hausberg til å avlyse reise til Arkangelsk for å delta på det avsluttende slaget i Tromsø APs representantskap tordag 16.september 2010. Strategien de kunne valgt var å ta en åpen politisk debatt om privatisering av Troms Kraft as. De frykta, muligens med rette, å tape den. I rapporten fra den rettslige granskinga, del 4, kan vi nå lese om hendelsesforløpet, metodene som ble brukt, og hvem som var involvert. Muligens kunne en god krim-forfatter lageet liknende plot, men jeg tviler. Vi kan nå lese viktige bruddstykker fra Granskingsrapporten(GR) i avisene. I tillegg til disse anektdotiske delene er det nødvendig med en sammenhengende forklaring av hendelsene. Mitt mål er å bidra til det.

Den daværende styrelederen, Robert Hermansen tok initiativ til ny eierskapsmelding tidlig i 2010. Den gamle (fra 2001) tilfredsstilte ikke behoven for ny kapital for å dekke den ekspansive vekststrategien som Troms Kraft as hadde.Eierne, Troms fylke og Tromsø kommune, hadde ikke kapital å skyte inn. Likeså hadde framstøt mot andre offentlige investorer ikke lykkes. Å åpne for privat kapital var derfor helt vesentlig, noe den nye eierskapsmeldinga ga klarsignal til. Notatet fra adm.dir. Oddbjørn Schei i Troms Kraft as den 8.juni 2010 til Troms fylkeskommune og e-posten fra han til fylkesrådsleder Pia Svensgaard og Tromsø-ordfører Arild Hausberg den 11. juni 2010 viser helt tydelig at privatisering var et helt sentralt mål. Helt opp til konsesjonslovens grense på 33,3%.

Den åpne politiske kampen om privatiseringa av TK starta for fullt 14.juni 2010. Da hadde Nordlys intervju med undertegnede i forbindelse med formannskapets behandling av saka samme dag, der jeg la fram min vurdering av meldinga, som var at den åpna for delprivatisering av Troms Kraft as. “-Ikke Riktig: Tor Zachariassen avviser blankt at man går inn for delprivatisering”, var bildeteksten i oppslaget. Alarmen gikk i AP i Tromsø, og på formannskapsmøtet stemte flertallet for Rødts forslag om utsettelse av saka til etter sommeren, slik at vi får en grundig behandling av saka. Kun ordfører Arild Hausberg (ap) og de tre fra Frp stemte imot utsettelse.

Svensgaard holdt aksjonæravtalen skjult for fylkestinget

I Tromsø kommune behandlet vi både eierskapsmeldinga og aksjonæravtalen (heldigvis hadde vi ennå formannskapsmodellen og ikke byråd). Av GR(s237) går det fram at fylkesrådsleder Pia Svensgaard helt bevisst unndro aksjonæravtalen fra fylkestingets behandling den 15.juni! Et helt sentralt dokument i saka ble bevisst holdt skjult for den øverste folkevalgte forsamlinga i Troms fylke! Eierskapsmeldinga ble vedtatt uendra, mot Frode Bygdnes, Rødts stemme.

Pia om fylkestingsvedtaket

Aksjekjøp til 2,2 mrd lånefinansiert

10 dager seinere ble jeg vitne til det som i første omgang forårsaka behovet for (privat)kapital. Som vara til bedriftsforsamlinga i Troms Kraft ble jeg innkalt til møte 24.juni. Investeringssak sto på dagsorden, men ingen sakspapirer fulgte med innkallinga. På dette møtet ble den største enkeltinvesteringa i nordnorsk historie vedtatt. Mot min ene stemme vedtok BF styrets innstilling om å kjøpe aksjer i Nordkraft as(Narvik) og SKS(Salten Kraftsamband, Fauske) for 2,2 milliarder kr. Hele kjøpet måtte lånefinansieres, i påvente av at eierskapsmeldinga og aksjonæravtalen ble vedtatt.

Utover sommeren var det avisdebatt og møter der medlemmer av utvalget som laga eierskapsmeldinga som Ellen Øseth(sv), Magnar Nilssen(ap), TZ(ap), samt ordfører og fylkesrådsleder nekta hardnakka for at det var snakk om privatisering. 23.8 da formannskapet skulle behandle saka på nytt var motstanden mot den nye eierskapsstrategien fortsatt så stor i AP at den ble utsatt enda en måned.

Allerede 27.7 hadde Jan Erik Larsen i First House, tidligere mangeårig statssekretær for Jens Stoltenberg, sendt epost til adm.dir. Oddbjørn Schei, og tilbydt sin tjeneste i den vanskelige situasjonen som var oppstått i forhold til vedtak i Tromsø kommune for den nye eierskapsmeldinga. Men det systematiske arbeidet fra First House ser, i følge Granskingsrapporten, ut til å ha startet 30.8. med møte i Tromsø med Oddbjørn Schei, Kjell Ove Straumsnes og Hanne Karde. Styret i TK var også bekymra, og behandlet situasjonen i Tromsø kommune i styremøte 31.8. “Adm er bekymret for situasjonen som er oppstått i TKO. Eierstrategimeldingen blir avgjort den 16.september (møte i Tromsø Arbeiderparti). Signaler på at utvalgets leder bør sterkere på banen i debatten, eventuelt styreleder”,går det fram av styreprotokollen (s246 i GR). Flere innlegg kom på trykk fra blant annet TZ. Stein Gunnar Bondevik,ap, gikk høyt på banen i sin støtte til TZ og skreiv bla.a. i Nordlys 24.09 at det “…var en bevisst og planlagt desinformasjonskapmpanje blant de mørkerøde”, og at var “bevisst gjort for å villede befolkningen”

First House

Hvordan First House i detalj jobba med “Operasjon Troms”, og hvem alle var som deltok, er vanskelig å si, men GR dokumenterer mange viktige og sentrale elementer. Hovedmålet var å få flertall i representantskapet i Tromsø Ap 16.september for en usann framstilling av virkeligheta, nemlig at det ikke var planlagt å få private investorer i Troms Kraft as. Dette var en kampanje som ble fakturert Troms Kraft as med 461.999 kr. Den skriftlige kontrakten er mellom First House og Troms Kraft as fra 31.08 der J.E.Larsen og O.Schei er ansvarlig. Den ble seinere omdatert til 27.10., med ny oppdragsbeskrivelse og med Hans Christian Vadseth,FH og Lena Glosemeyer Fangel(LGF),TK, som underskrivere. Om dette regnes som dokumentfalsk skal jeg ikke påstå, men det er i beste fall en svært besynderlig måte å operere på. LGF sier da også til Granskerne at hun følte seg presset av O.Schei, og at “hennes navn og signatur ble misbrukt” (GR s 266). Tor Zachariassen hadde også tett kontakt med J.E.Larsen i FH, men hevder til Granskerne at han ikke visste at FH også hadde avtale med TK. Om det er en sannferdig framstilling blir hengende noe i lufta når man leser GR.  Sjefredaktøren i Nordlys, Hans Kristian Amundsen lot seg og avisa bruke, i følge GR, og skrev artikkelen “Drømmen om en drøm”, lørdag 11.sept. Roger Ingebrigtsen, som da var statsekretær i Forsvarsdep, var også med på laget, og fikk på trykk kronikken “Ja til et sterkere Troms Kraft”, mandag 13.09. Samtidig skal det sies at Nordlys redaksjonelt og på leserplass var svært åpen for oppslag og kommentarer som stod i skarp motstrid til kampanja til First House.

HKA 11.09.10  RI 13.09.10 avslutn RI 13.09.10RI 13.09.10 om ambisjonene

Begge uttrykker den enorme viktigheta av å få vedtatt eiersskapsmeldinga som den er, og at de går langt i å si at de motstandere av privatisering, men at det ikke er noe å frykte dersom den blir vedtatt.

Avisa iTromsø avslørte “Operasjon Troms” 16.sept, samme dag som representantskapsmøtet i Tromsø AP ble holdt.

http://www.dagbladet.no/2010/09/17/nyheter/ap/politikk/innenriks/troms_kraft/13445460/

Tor Zachariassen trakk seg umiddelbart som leder av bedriftsforsamlinga i Troms Kraft as. Representantskapsmøtet i TAP vedtok å støtte eierskapsmeldinga, men med den klare klausulen at det ikke skulle åpnes for private eierinteresser i Troms Kraft as. Dette ble til slutt også vedtatt i Tromsø kommunestyre 29.09.10.

Granskingsrapportens mandat 4: Eierskapsmeldingen og forslag til aksjonæravtale i 2009 og 2010 – engasjement av First House, viser med all tydelighet hvor langt både ledelsen i et svært stort selskap, enkelte fremtrednede politikere og avisledere er villig til å gå i løgnaktighet, i misbruk av makt og av felleskapets penger. Dette i tett samarbeid med et tydeligvis skruppelløst rådgivings- og kommunikasjonsselskap som First House.

Denne historia viser også den viktige betydinga av en aktiv og våken politisk oposisjon, og at vi har aviser og media som står opp som “den fjerde statsmakt”.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s