Donald Duck-reingjøring i fylkeskommunen

Bilde2 Nordlys om PiaNordlys 18.juni 2014

Av Frode Bygdnes og Jens Ingvald Olsen, Rødts fylkestingsgruppe

Uten at det finnes protokoll fra fylkesrådets behandling eller annen skriftlig dokumentasjon på lovlig vedtak for advokatanskaffelsen, har tidligere fylkesrådsleder Pia Svensgaard kvittert for utbetaling av tilsammen 5,2 millioner kr eks. moms fraTroms fylkeskommune til Advokatfirma Selmer, Oslo. Siste faktura, som var på ca 3 mill kr ble kvittert 19.desember 2013, en uke etter at hun hadde meddelt fylkestinget om fylkesrådets avgang!

Store deler innholdet i de 5 delfakturaene er nå offentlig, og det er virkelig oppsiktvekkende informasjon som kan leses av disse, på tross av bare stikkordsmessige beskrivelser av oppdragene som er fakturert.

Hele 10 advokater har i større og mindre grad jobbet på oppdrag fra Pia Svensgaard, der adv. Roy Slettvold har leda arbeidet(for 3000 kr/t). Og det er ikke bare oppdrag direkte retta mot det rettslig nedsatte granskingsutvalget under ledelse av adv. Leiv Nergaard som har vært utført. På tross av at bedriftsforsamlinga i Troms Kraft har egen valgkomite under ledelse av Håvard Kyvik Gulliksen (H), så var det adv Slettvold som rekrutterte det nye styret i Troms Kraft i sept 2013. Tre advokater var også involvert i å lage svar for Svensgaard på interpellasjonen undertegnde hadde i fylkestinget 15.okt 2013!

Bukken og havresekken

Men kanskje enda mer alvorlig, så tyder svært mye på at det var advokatene hos Selmer som utarbeida begrunnelsen som fylkesrådslederen ga til kontrollutvalget for hvorfor ikke ordinære anskaffelsesprosedyrer ble fulgt da nettopp advokatfirma Selmer fikk oppdraget! Sjøl om det er ansatte i staben hos fylkesrådet som står oppført som saksbehandlere er det en alvorlig svikt hos kontrollutvalget at de ikke har sammenholdt fakturaene som viser mange advokattimer som kan relateres til anskaffelsesprossessen.

Fylkestinget i Troms skal inneværende uke behandle kontrollutvalgets rapport. Men hverken Pia Svensgård, hennes fylkeråd, administrasjonen eller nåværende fylkesråd Fusdahl har noe å frykte.

Dersom fylkestinget følger kontrollutvalgets innstilling, noe som ikke er usannsynlig, vil dette bli en historisk Donald Duck-reingjøring; All skitt sopes under teppet!

 

Rettslige skritt nødvendig

Rødt mener fylkestinget i stedet bør gjøre vedtak der fylkesordfører Knut Werner Hansen (ap), som fylkestingets fremste tillitsvalgte, gis i oppdrag å få vurdert om det er grunnlag for rettslige skritt overfor det tidligere fylkesrådet Svensgaard og fylkesrådets stab, som har vært involvert i saka. Dette for vurdering av mulig grov uforstand i tjenesten, og omfattende misbruk av offentlige økonomiske midler.

Nord-Troms tingrett beslutta iverksetting 4.juli 2012 av rettslig gransking av 6 ulike saksfelt i det som er kjent som Troms Kraft-skandalen, etter felles oppfordring fra begge eierne, både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. På tross av dette inngikk fylkesrådsleder Pia Svensgaard avtale med advokatfirma Selmer om bistand under den rettslige granskinga. Dagens Næringsliv omtalte dette engasjementet i okt 2012, men det ble først høsten 2013 offentlig kjent hvor omfattende dette engasjementet var. Blant annet etter at Rødt i fylkestingets oktobersamling hadde interpellasjon om dette, noe som også medførte den etterfølgende kontrollutvalgssaka.

Fra Rødt beklager vi svært sterkt at kontrollutvalget, på tross av all dokumentasjon som er skaffet fram, og ikke minst innholdet i denne dokumentasjonen, ender opp med en konklusjon der fylkesrådet blir bedt om gå gjennom reglementene for å se om de er mangelfulle!

Kontrollutvalgets konklusjon er også et sterkt eksempel på konsekvensen av den parlamentariske styreformen i fylket; Når fylkesrådet Svensgaard allerede har gått av, får slike alvorlige saker ingen konsekvenser! Dette forsterkes av at det nye fylkesrådet Fusdahl heller ikke vil til bunns i saka.

Skal aldri skje igjen?

Partiet Høyre var jo sentral i begge fylkesrådene, og andre parti i dagens fylkesråd har også vært i søkelyset i Troms Kraft-granskinga, og er kanskje ikke så veldig interessert i at reingjøringa blir grundigere. I fylkesrådets svar på kontrollutvalgets henvendelse 11.02.2014 der de ber om fornya vurdering av adv. Selmers habilitet da svenske Jämtkraft kjøpte 1/3 av Skibotn og Lavka kraftverk, vises den manglende interessen. Fung. fylkesrådsleder Ivar B. Prestbakmo (Sp) svarer:

«Fylkesrådsleder konstaterer at granskingsrapporten vurderer salget til å være i strid med industrikonsesjonsloven, og at advokatfirmaet Selmer har hatt en rolle i dette salget, men finner det ikke riktig å gjennomføre en ny vurdering nå.» Prestbakmo oppgir to grunner; manglende ressurser til å prioritere dette, samt at advokaten har avslutta oppdraget (!).

Kontrollutvalget konkluderer derfor, typisk nok, men etter vår vurdering svært beklagelig: «Når det gjelder om man senere skulle/burde ha foretatt en ny vurdering (av habiliteten; min anm), har kontrollutvalget vurdert saken så spesiell at saken vanskelig kan ses å ha noen overføringsverdi til senere saker. I forhold til rutiner og senere regeletterlevelse, kunne derfor ikke kontrollutvalget se at videre undersøkelser var formålstjenelige. Advokatfirmaet Selmer hadde videre avsluttet sitt oppdrag og spørsmålet hadde derfor ikke lenger noen aktuell interesse.»

Fylkestingets vedtak ble som forutsagt av oss. Rødt og 1 av SVs 2 repr. stemte for Rødts forslag, og kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt. 35 mot 2 for å feie dette grove misbruket av 5,2 millioner kr under teppet!

Advertisements