Barentshavet under angrep

3.september setter riggen “Transocean Spitsbergen” på oppdrag fra Statoil borekrona ned i havbunnen på brønnen “Ensis” 42 km, en maraton, utafor Nordkapp. Dette er det nærmeste oljeboringa har vært fjæresteinene i Norges snart 50 år gamle historie som oljenasjon! I det fatale “Goliat-forliket” på Stortinget i 2009 ble grensa for leteboring flytta fra 50 til 35 km fra Finnmarkskysten!

I fjæresteinene

Denne rekordnære boringa skjer vel 2 uker etter at en hel verden har sett sykkelrittet Arctic Race of Norway på TV2 i det fantastiske landskapet i området. Spektakulære bilder av flere av Europas største fuglefjell, og kystnære rike fiskeområder har gått over skjermene. I timelange sendinger har dette blitt vist fram som uvurderlig reklame for turistnæringa i årene fremover.

Den samme riggen har tidligere i sommer gjennomført boring for Statoil på Apollo-brønnen på 74ºN, sørøst for Bjørnøya. Så langt nord har det aldri tidligere vært gjort offshore oljeleiting. Boringa var svært omstridt, og politimester Ole Sæverud satte inn politistyrker for å fjerne Greenpeace-skipet “Ezperanza” fra området i begynnelsen av juni etter at borestarten var hindret i noen dager. Heldigvis var borebrønnen tørr, på tross av at Statoil hadde store forhåpninger om å finne olje, siden brønnen ligger like nord for Westing-Central, der det østerrikske selskapet OMV påviste olje i 2013.

Ved russegrensa

Mot delelinja med Russland, i Barentshavet sørøst, pågår intens seismikkskyting i sommer med 7-8 skip. Området er åpnet etter at den russiske Dumaen, noe motvillig, ratifiserte delelinjeavtalen og konsekvensutredninga for Barensthavet sørøst ble vedtatt av Stortinget i juni 2013. Allerede en måned etter ratifiseringa, og dagen etter den trådte i kraft, var det første norske seismikkskipet igang den 8.juli 2011. Norge har iverksatt en svært offensiv, og aggressiv, kartleggingsvirksomhet for å komme igang så raskt som mulig med leiteboring tett opptil grensa. Blant annet for å sikre seg retten til å utvinne de eventuelt grenseoverskridende feltene. I et vedlegg til avtalen er samme prinsipper som mellom Norge og Storbritannia i Nordsjøen lagt til grunn; Nasjonen som finner olje/gass får retten til utvinning, men den andre nasjonen skal ha salgsverdien av det som er beregna å være på sin side av grensa. Blir man ikke enig om fordelinga, skal en voldgiftsdomstol avgjøre saka.

Olje foran fisk

Den omfattende seismikkskytinga har medført umiddelbart og dramatisk fall i fiskefangstene i området. Et svært godt og viktig fiskeri falt på svært kort tid med opptil 80%, med store økonomiske tap for fiskerne i Øst-Finnmark, og fiskeindustrien mangler råstoff til sin virksomhet. Både fiskerne og fiskekjøperne har protestert kraftig på konsekvensene av seismikkskytinga, og de har også fått faglig støtte for sin argumentasjon fra forskere ved Fiskeriforskningsinstituttet i Bergen. Det er dokumentert at fisk skremmes over store avstander, og at larver (som ikke kan rømme) blir drept. Men myndighetene lar seismikkskytinga fortsette ufortrødent.
Regjeringa og et nærmest samlet Storting lar petrokapitalen ha fullstendig fortrinn framfor den evigvarende fiskerivirksomheta, som er det helt avgjørende grunnlaget for bosettinga langs kysten og fjordene i Finnmark.
En utblåsing eller annet utslipp fra brønnen “Ensis” vil i uvær fra nord og nordvest bruke noen få timer før det når fjæresteinene i Norges mest fantastiske landskap! Kan vi finne oss i denne virksomheten?

Advertisements

Nytt hemmelig organ?

 

 

image

faksimile: iTromsø 10.juli 2014

I begge tromsøavisene kan vi torsdag 10. juli se bilder og lese reportasje fra et møte på rådhuset i Tromsø onsdag. “Politirådet” hadde møte, i følge referatene, og temaet var skytebanesaka i Tromsdalen. Nordlys avslutter sitt oppslag slik: “Innspillene ble tatt til orientering og enstemmig vedtatt av politirådet”.

Nå har jeg forlengst slutta å bli overrasket over byrådsleder Øyvind Hilmarsens krumspring for å hindre at reguleringsplanen vedtatt i 2005 der Tromsdalen ble regulert til fri- og friluftsområde, skal realiseres. I denne omgang er det ikke plass til gjennomgang av alle aspektene i denne saka, men noen vil jeg nevne.

Men først; Hva var det slags vedtaksfør forsamling som møttes onsdag? Politirådet ble oppretta for 5-6år siden som et kontaktorgan mellom Tromsø kommune og politiet. Formannskapet møtte fra kommunen, og fra politiet møtte politimesteren og hans stab. Etter siste valg har byrådet overtatt kommunens plass. Rødt foreslo at det tverrpolitiske forretningsutvalget burde representere kommunen, men ble avvist da dette var “i strid med den parlamentariske modellen”. Men nå innkaller altså byrådet, er svært så prinsippiell i styringa av kommunen til møte der mer eller mindre tilfeldige representanter møter, også representant fra ett av partiene som ikke sitter i byrådet; Kristin Røymo fra AP. Denne forsamling har altså i følge Nordlys gjort et enstemmig vedtak om aktiviteten i Tromsdalen.

Så noen punkter om realitetene:
Bommene på vegen på nordsida dalen ble fjernet i 2011 da riflebanen ble flytta, som et ledd i realiseringa av reguleringsplanen. Dette ble gjort i samråd med politimester Truls Fyhn.
I slutten av august 2013 mislyktes byrådet i å få vedtatt sin innstilling i “den store” skytebanesaka. Etter forslag fra Jan Blomseth(frp) ble det likevel med stort flertall vedtatt at byrådet skulle gjennomføre separat prosess for stengning av den gjenværende skyteaktivitet i Tromsdalen fra 2014. I februar 2014 ble vi gjennom avisoppslag kjent med at byrådet ikke hadde gjort noe som helst for oppfølging av dette vedtaket. Jeg sendte da spørsmål til byrådet, og fikk til svar at det skulle komme opp som sak før påske. Byrådet fortsatte imidlertid å trenere prosessen. Tidlig i april fremma derfor jeg forslag fra Rødt om at kommunestyret ber byråde gjøre de nødvendige tiltakene slik at skytebanesesongen 2014 i Tromsdalen ikke åpnes. Mot Høyre, V og Krfs stemmer ble forslaget vedtatt av kommunestyret 16.mai, etter først å ha blitt utsatt fra møtet 29.april.

Lovlig vedtak i kommunestyret.
Fra byrådsleder Øyvind Hilmarsen og ordfører Jens Johan Hjort ble det sterkt hevda at dette var et ulovlig vedtak. Hjort skrev til og med en historisk protokollmerknad der han tok avstand fra dette “ulovlige” vedtaket. Vedtaket ble også anket til fylkesmannen fra tre repr fra H, V og Krf. Fylkesmannens vedtak, som ikke kan påklages, slår fast at kommunestyrevedtaket var helt lovlig! Og i samsvar med vår oppfatning sier fylkesmannen at dersom byrådet ikke klarer å gjennomføre kommunestyrets arbeidsordre, må byrådet komme tilbake til kommunestyret med en ny sak om dette. I stedet for å gjøre dette fortsetter byrådet sin sabotasje av kommunestyrevedtaket.

Parodi i tingretten.
Ordføreren og byrådets fremming til tingretten om midlertidig forføyning overfor skytterne var parodisk, og nærmest et bestilt nederlag. Dersom Hjort og Hilmarsen hadde hatt til hensikt å være loyal mot kommunstyrets store flertall så hadde de naturligvis anmeldt den ulovlig oppstarta skytinga til politiet. Da ville det blitt en helt annen prosess for klarlegging av alle realitetene angående skytinga i Tromsdalen, og det ville vist seg at den påberopte retten til skyting slett ikke til stede, tvert imot. Det foreligger solid dokumentasjon på at skytinga kan stanses nå. Men sterke krefter i Tromsø, med Hjort og Hilmarsen som de fremste talsmenn, ønsker ikke at kommunestyrets enstemmige vedtak 25.april 2005 som regulerte Tromsdalen til fri- og friluftsområde skal realiseres. De er åpenbart villige til å gå svært langt i å tvinge gjennom sin vilje. Så får vi se hvor lenge “båten bær” for Hilmarsen og Hjort.

Mads Gilbert: “Jeg har sett Helvete på jord”

Mads Gilbert går på gresset - Mats gilbert har akkurat kommet hjem fra Gaza med en fersk rapport om situasjonen for det palestinske folket på Gaza. - Foto: Tora Lind Berg /

Her kan du lese intervju NRK/Nordnytt hadde med Mads Gilbert da han kom tilbake fra Gaza, og hans rapport til FN om den svært kritiske helsesituasjonen der.

http://www.nrk.no/nordnytt/gilbert-med-sjokk-rapport-fra-gaza-1.11823121