Kommunal eiendomsspekulasjon

Rådhuset i Tromsø

Eiendommen Mellomvegen 33 i Tromsø skal fisjoneres ut, og etableres som eget aksjeselskap og datterselskap under Arnestedet Eiendom as. Beslutninga ble tatt under behandling av sak 171/14 i kommunestyret 29.oktober. Vedtaket har imidlertid til nå ikke vakt noen offentlig oppmerksomhet. Ingen lokale media har funnet det verdt å omtale saka. Det er etter mitt syn ganske oppsiktsvekkende.

Tromsø er byen i Norge med høyest boligprisvekst og har blant de aller høyeste boligprisene. I denne situasjonen skal altså Tromsø kommune gjøre seg til deltaker i det prisdrivende eiendomsmarkedet! Fellesskapets og velferdsstatens viktigste institusjon skal sko seg på den boligsøkende ungdommen og de unge gjeldstyngede familiene!

Sareptas krukke?

For vel et år siden gjennomførte byrådet og byrådspartiene en av ønskedrømmene til Frp, V og Høyre; drive business med milliardverdiene som ligger i den kommunale eiendomsmassen. Byrådspartiene, med Rolleiv Lind (H) og Jan Blomseth (frp) som de fremste talsmenn, trodde ideen var så fortreffelig, og en Sareptas krukke, at byrådspartiene allerede i kommunebudsjettet for 2013 la inn 5 mill kr i utbytte fra Arnestedet Eiendom as, noe de også gjentok for 2014. Dette på tross av solid argumentasjon fra oss om at dette var helt urealistisk og «luftpenger». Nå sier også ledelsen i Arnestedet Eiendom as at det vil gå lang før det kommer noe utbytte. Dette er det som på fint kalles «eiendomsutvikling».

Arnestedet Eiendom as ble oppretta, og den takserte verdien av de seks eiendommene samt Tromsø Industribygg på Arneberg, som ble gitt som aksjekapital var vel 112 millioner kr til sammen. De fleste eiendommene er regulerte for boligbygging.

Dyrere boliger

For å gjøre eiendommen dyrere, «øke verdien» som det heter, skal altså eiendommen skilles ut som datterselskap i Arnestedet Eiendom as. Så skal aksjer i selskapet, Mellomvegen 33 as, selges til privat (eiendomsselskap). I saksframlegget går det fram at ledelsen i Arnestedet Eiendom as regner med at dette salget skal gi 5 mill kr i gevinst og skattefri inntekt. Det går også fram at byrådet og ledelsen i Arnestedet Eiendom as ønsker skille ut alle eiendommene i egne datterselskap under konsernet Arnestedet Eiendom as. Datterselskapene skal så delvis, og kanskje helt, selges til private eiendomsselskap.

Kjerna i dette er at byrådet gjør Arnestedet Eiendom as til eiendomsselskap som skal delta i kappløpet for å hente ut mest mulig penger fra de boligsøkende innbyggerne i Tromsø. Forretningsideen er altså å øke tomteprisene til det maksimale av det de boligsøkende er i stand til å betale.

I tillegg ser det ut til at det har blitt en lekegrind for finansakrobatikk for byrådets utpekte ledelse i Arnestedet Eiendom as.

Hilmarsen og Hjorts ansvar

Er det virkelig dette som er Tromsø kommunes oppgave? Har ikke kommunen stikk motsatt oppgave, nemlig å sørge for sosial boligbygging? 50 000 nye innbyggere skal bosette seg i Tromsø de neste 30 åra, i følge Kommuneplanen som nå er ute på høring. Det er jo en ganske spesiell måte byrådsleder Hilmarsen og ordfører Hjort ønsker alle disse nye tromsøværingene velkommen på. Venstreopposisjonens forslag om å bygge 200 kommunale utleieboliger da økonomiplanen 2014-17 ble behandlet ble blankt avvist av byrådspartiene. Et slikt vedtak kunne jo bli en trussel mot den blåblå forretningsideen!

At private investorer tenker og handler slik byrådspartiene gjør, er kanskje ikke unaturlig eller overraskende. Tromsø kommune har imidlertid en helt annen samfunnsoppgave enn å bidra til å blåse opp eiendomsbobla.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s