Vil du bli millionær?

Vil du bli millionær

På trykk i Nordlys 13.8.2013

En mulighet er naturligvis å delta i TV2s program med denne tittelen, eller kanskje vinne i Lotto – noe de færreste gjør. En annen mulighet er å komme i posisjon til å nyte godt av det som det nåværende byrådet og byrådspartiene (H, V og Frp) tydeligvis har som handlingsparole: Utdeling av sugerør i kommunekassa.

Tromsø kommune har den aller viktigste oppgaven for at samfunnet vi bor i skal henge i hop og fungere. Over 5000 ansatte utfører helt nødvendige og avgjørende oppgaver som gjør at vi kan kalle dette et velferdssamfunn. Omlag 3,5 milliarder kroner er driftsbudsjettet til Tromsø kommune. Det aller meste av dette er dekt av skatteinntekter (via Stortinget), avgifter, eiendomsskatt, foreldrebetalinger og andre gebyrbelagte tjenester. Alle disse pengene kommer inn gjennom et stort spleiselag. Naturligvis er den noen som slipper unna dette spleiselaget, enten gjennom ulovlig unndragelse, eller det er mange rikfolk som lever godt på et gunstig skattesystem i Norge. Uansett er dette uvurderlig viktige inntekter for innbyggernes velferd i Tromsø. For oss i Rødt er den aller viktigste oppgaven at pengene virkelig kommer innbyggerne til gode. Derfor er vår oppgave som politikere å bidra til at Tromsø kommune blir en så god og effektiv driftsorganisasjon som mulig. Vår oppgave er å mobilisere alle de ansatte gjennom tillit, inspirasjon og trygghet for de kolossalt viktige oppgavene de utfører.

Byrådet og byrådspartiene ser helt annerledes på Tromsø kommune. Deres erklærte mål gjennom byrådserklæringa, og ikke minst gjennom vedtaket deres i kommunestyret 19.juni 2012, å privatisere alt som kan privatiseres. Årskontrakter på inntil 75 mill kr trengs ikke engang å behandles i kommunestyret. Byrådet kan for eksempel privatisere hele Bydrift uten kommunestyrebehandling! Nå har byrådet imidlertid ikke vært så dyktige og effektive som de vil gi inntrykk av, så det er flere privatiseringforsøk som har mislyktes til nå. Dette gjelder særlig innafor pleie- og omsorgssektoren der både dagsenterplasser og sykehjemsplasser skulle gis til private selskap i Mellomvegen 100 (det gamle Vanførehjemmet). Men byrådet har ikke gitt opp; hjemmetjenesten i sentrumsområdet, kantinedrifta på rådhuset og sentralkjøkkenet på Mortensnes jobbes det nå på spreng fra byrådet for å privatisere før valget. I stor grad er det viktige kvinnearbeidsplasser byrådet går løs på. – Og det er ikke de mest høytlønte i kommunen som er for hogg.Det er særlig på disse er områdene der Tromsø kommune er stor nok til å være et interessant marked for velferdsprofittører å få et sugerør inn i. Bortsett fra en periode i oljeindustrien, er det ingen områder i Norge der det på så kort tid er etablert flere milliardforetak enn det som basert på sugerør i kommunekassene.

Denne uka sluttbehandler byrådet privatisering av rengjøringstjenesten Fagrents virksomhet i Tromsdalen. Fagrent blir til og med nekta å delta i konkurransen. Omlag 60 ansatte rammes, mange er kvinner med lang ansiennitet i kommunen. Om de blir med over i den private virksomheten risikerer de blant annet å tape store pensjonsinntekter.

Tromsø kommune har også tidligere markert seg som tilrettelegger for sugerørskapitalismen: I 1996, på slutten av forrige Høyre-dominerte regime, med Alvhild Yttergård som ordfører, fikk Benn Harald Eidissen og Even Carlsen fire gratis barnehagetomter. Etableringa av Tromsø barnehagedrift as ble det store startskuddet for at de nå er medeiere i milliardkonsernet Norlandia Care Group as, et konglomerat av selskaper som i all hovedsak har inntektene fra offentlig sektor. Titalls på titalls millioner kroner hentes årlig ut i profitt, penger som kunne kommet fellesskapet og velferdsoppgavene til gode.

Vi i Rødt vil gjøre det vi kan for at denne politikken skal stoppes. Skattemilliardene skal brukes til velferd ikke til privat profitt.

Advertisements

London 1889 – Tromsø 2014

London 1889Avisa ITromsø 23.09.14
Appell i Tromsø lørdag 20.sept for de streikende havnearbeiderne

For 125 år siden gikk havnearbeiderne i London til streik. Streiken ble utløst av en diskriminering av ufaglærte arbeidere, som ikke hadde de samme sosiale rettighetene som fagorganiserte medlemmer av «craft unions». Ufaglærte ble utnyttet til hardt og farlig arbeid, var underbetalte, og fikk bare jobbe en dag om gangen. Streiken ble også kjent som kampen om «Dockers’ Tanner» – et krav om bedre lønn i form av en «sixpence» i timen.

Havnearbeiderstreiken var en milepæl i dannelsen av den britiske arbeiderbevegelsen, og ble selve symbolet på fremveksten av de nye fagforeningene – «New Unionism».

Nå. i Tromsø 2014, blir havnearbeidere trekt for rettssapparatet for å slåss for det samme. Havnearbeiderstreiken i Tromsø er en fullt ut lovlig sympatistreik med havnearbeiderne i Risavika ved Stavanger. Det dreier seg om retten å bruke streik for å opprette tariffavtaler, og sørge for at streiken skal være effektiv. I slutten av mai fikk, ved en rettslig forføyning i Nord Troms tingrett, arbeidsgiverne medhold i at hindring av streikebryteri for å overholde streiken, var ulovlig!

Streik og boikott er lovlig

Tidligere denne måneden kom dommen i Borgarting lagmannsrett som, i en enstemmig kjennelse, gir Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) medhold på alle punkter i ankesaken om retten til å bruke boikott i kampen for å opprette tariffavtale med Holship AS i Drammen.

Som i Risavika-saken, der arbeidsgiverne også nekter å inngå tariffavtale, ønsker NTF å boikotte terminalen til Holship as i Drammen. Målet med en boikott er å tvinge Holship as til å inngå en tariffavtale som gir havnearbeiderne fortrinnsrett til lossing og lasting. Som i Risavika, er det nettopp fortrinnsretten arbeidsgiverne vil ha bort.

Den enstemmige lagmannsrettsdommen er en viktig bekreftelse på at boikott, også i Norge i 2014, er et lovlig kampmiddel for å opprette tariffavtale. Den rettslige forføyninga i Drammen tingrett om at boikott var ulovlig blei også trekt tilbake! Dette er i samsvar med Høyesterett som i «Sola-dommen» i 1997 slo fast at boikott er lovlig kampmiddel.

Frafall tiltalen mot de 41 fagorganiserte

Dette må etter vår mening få umiddelbar konsekvens for den famøse rettslige kjennelsen i Nord Troms Tingrett i slutten av mai, om at blokkering Nor-Lines streikebryteri var ulovlig.

Borgarting-dommen viser også at den etterfølgende politiaksjonen, arrestasjonen og bøtelegginga av 41 solidariske fagforeningskamerater i Tromsø ble gjennomført på et rettslig grunnlag som overhodet ikke holder mål!

Det hadde naturligvis vært fornøyelig å oppleve nederlaget for politimesteren, tingrettsdommeren og Nor-Lines i retten. Men jeg mener det likevel er riktig å kreve at tiltalene må frafalles!

Byråd Jonas Stein må instruere Tromsø Havn

Tromsø Havn er en offentlig havn, eid av Tromsø kommune. Norge anerkjente, og tilsluttet seg bestemmelsen om havnearbeidernes fortrinnsrett, ILO-konvensjon 137, allerede i 1974. At vi er tilsluttet denne, betyr at den er implementert i norsk lov, og at vi anerkjenner den som en internasjonal rett som de registrerte havnearbeiderne har.

Dette betyr også at byrådet, v/byråd Jonas Stein må instruere Tromsø Havn om at alle forføyningene de har foretatt overfor de organiserte og streikende havnearbeiderne må trekkes tilbake! Likeså må Tromsø Havn sikre at den lovlige streiken og de lovlige kampmidlene som brukes ikke hindres!

Sugerørspartiet

Frp1image

image

24.april 2014 blir en historisk merkedag i Tromsø. Da iverksettes det mest omfattende privatiseringsprosjektet i Tromsø kommunes historie. I førersetet for dette sitter partiet som Nordlys-journalist Oddvar Nygård, i en kommentarartikkel tirsdag 15. april, hyller og gir svært gode skussmål. Frp-byråd Kristoffer Kanestrøm skal legge fram for vedtak i byrådet følgende: Privatisering av matproduksjonen for pleie- og omsorgstjenesten, privatisering av 20 dagsenterplasser og 15 plasser til heldøgns omsorg på Mellomvegen 100, og ikke minst privatisering av hjemmetjenesten, både praktisk bistand og hjemmesykepleie! Dette kommer kort tid etter at den samme Kanestrøm fra Frp tok initiativ til å innføre egenbetaling for matlaging for de som får praktisk bistand av hjemmetjenesten.

Nå skal ikke jeg på noen måte hevde at Oddvar Nygård er spinndoktor for Frp. Nygård hyller Frp ikke minst fordi de har så mange ærlige politikere. Om andelen ærlige er så mye større der som i andre parti, vet jeg ikke om det er belegg for å si, men det er ikke tvil om at Frp, sælig i opposisjon, har vært «ærlige» med særegne liberalistiske standpunkt – inntil det ravgale, noe Nygård er inne på.

Frp i maktposisjon.
Men vi er nå i den situasjonen at Frp har den politiske makta i Tromsø kommune, i Troms fylke og i den norske regjeringa. Riktignok ikke alene, men med solide posisjoner for å gjennomføre sin politikk. Etter to og et halvt år i byråd ser vi nå at Frps sentrale politikk rulles ut med et historisk omfang. Fremskrittspartiet viser nå hva som er deres virkelig store prosjekt: Etablere så store sugerør i kommunekassa for private investorer som mulig! Et av de aktuelle selskapene, Orange Helse as har, i følge sakspapirene, allerede vært og gitt gode råd til Kanestrøm og hans stab.

Orange Helse as
Orange Helse as driver med vikartjenester, arbeidskrafttjenester, og er en del av en større struktur. Selskapskonglomeratet eies og kontrolleres i hovedsak av Nils Kristian Paulsen, og har hovedkontor i Bergen. Orange Helse as er datterseskap av Orange Group as, som igjen eies av NUF-selskapet Orange Desmet Invest LTD. Andre datterselskap i Orange Group as er blant annet Orange Group Baltic Uab. Å få sugerør i kommunekassene er svært lukrativt for denne typen selskap, og for 2012 kunne Orange Helse as bokføre omsetning på 120 mill kr og 13 mill kr i overskudd, i stor grad fra Bergen kommune. Nå er Frp i førersetet når Tromsø kommune åpner sin kasse for denne virksomheten.
Virksomhetene i Tromsø kommune som nå skal privatiseres er svært arbeidskraftkrevende. Det er derfor ikke så mange andre steder å hente ut fortjeneste for eierne enn fra arbeids-, lønns- og pensjonsvilkårene til de ansatte, eller innleide arbeidstakere.

1.mai
I denne situasjonen er det det derfor utmerka at LO i Tromsø har valgt «Velferdskommune, JA – Privatisering, Nei» som sin parole for dagen 1.mai iår. At mange går på fintene til Frp, og lar seg besnære av populistiske forslag om Segway, poker og hjembrent, er så. Men nå bør kanskje «the real» Frp få noe større oppmerksomhet!

Noe mer vi kan hjelpe dere med…?

Om hvordan Benn Eidissen ble rik.

http://www.an.no/nyheter/article7209090.ece

Den 23. november 2012 sendte konsernsjef Hilde-Britt Mellbye i Norlandia Care Group as (NCG) epost til Tromsø kommunes byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp).

Konsernsjefen er på fornavn med byråden, og eposten innledes slik: «Hei Kristoffer. Jeg er spent på hvordan det går med planene om konkurranseutsetting av sykehjemmene i kommunen».

Som konsernsjef i et selskap som allerede i mange år har drevet 6 barnehager i Tromsø, kan det være forståelig at hun er årvåken når byrådet skal gjennomføre det virkelig store privatiseringsprosjektet.

NCG fikk nylig tilslag på den ene av de to første salgene av kommunale barnehagetomter med garantert driftskontrakt som byrådet gjennomførte.

Norlandia Care Group as et av selskapene som har fått et svært stort sugerør i kommunekassene rundt om i Norge, og hadde godt over 600 millioner kr i omsetning i 2011. Selskapet er eid av brødrene Kristian (Klevenstern as) og Roger Adolfsen (Mecca Invest as), Benn Eidissen,(Eidissen Consult as) og Even Carlsen, (Grafo as.) med 25 % hver.

NCG er i en stor ekspansjonsfase, noe som også kommer fram i eposten: «Til orientering er det nå høy aktivitet på anbud i flere kommuner etter mange år med stillstand.

Vi har hittil vunnet alle anbud som så langt er gjennomført i år i Oslo, Moss og Bærum. Vi er også inne i mange andre anbud, hovedsakelig på Østlandet og Vestlandet foreløpig.»

I følge konsernsjefen har imidlertid selskapet ikke noe så kritikkverdig som profitt og kapitalakkumulasjon som mål eller drivkraft: «Det er også viktig å fremheve at vi får veldig gode skussmål og resultater på kvalitetsmålinger, noe som er vår viktigste drivkraft!»

Løsner det Nordpå?

Både gjennom «Byrådserklæringa» før valget i 2011 og i påfølgende vedtak i kommunestyret har Høyre, Frp og Venstre i Tromsø målsetting om å konkurranseutsette og privatisere alt som det ikke er direkte lovforbud mot. Etter vel ett år i rådhuset har de ikke klart å effektuere mer enn de to barnehagene, men et omfattende planleggings- og konsulentarbeid er nå i sluttfasen før iverksetting. Store deler av helse og omsorgssektoren står først for hogg, og «tilbyderne» står klare.

Storkonsern, som NCG, sitter ikke bare passivt og venter, samt sender hyggelige eposter. Konsernsjefen virker noe utålmodig, og skriver: »Jeg håper at det løsner Nordpå snart også og vi er klare til konkurrere om anbudene. (Jeg har sett at hjemmebaserte tjenester nå skal ut på anbud. Norlandia Care sin kjernekompetanse er først og fremst drift av sykehjem.)»

Når konsernsjefen i NCG sender en epost til en byråd, den øverste ansvarlige på Helse- og omsorgssektoren, og er på fornavn med byråden, er det god grunn til å etterlyse hvilken kontakt de har hatt tidligere.

Mer hjelp?

Har Nordlandia Care Group as allerede vært inne i privatiseringsprosessen som byrådet har igangsatt? I så fall; på hvilken måte?

For som avslutning på eposten skriver konsernsjef Hilde-Britt Mellbye nemlig: «Si bare fra om det er noe mer vi kan hjelpe dere med. Ellers er også NHO Service positive til å bistå i anbudsprosesser. Lykke til med den politiske prosessen.»

Når det nå tilbys «mer hjelp», stiller det spørsmål om Norlandia Care Group as er habil til å delta i en anbudskonkurranse, og enda alvorligere; har byråd Kristoffer Kanestrøm konsultert NCG i forbindelse med realiseringa av det store helse- og omsorgsprosjektet,Otium eller i andre sammenhenger? Og hvilke spørsmål er det da som reiser seg?

Her er hele eposten:

Fra: Hilde-Britt Mellbye [mailto:Hilde.Britt@norlandiacare.no]

Sendt: 23. november 2012 09:40

Til: Kanestrøm, Kristoffer

Emne: Konkurransutsetting av eldreomsorg

Hei Kristoffer,

Jeg er spent på hvordan det går med planene om konkurranseutsetting av sykehjemmene i kommunen.

Til orientering er det nå høy aktivitet på anbud i flere kommuner etter mange år med stillstand.

Vi har hittil vunnet alle anbud som så langt er gjennomført i år i Oslo, Moss og Bærum. Vi er også inne i mange andre anbud, hovedsakelig på Østlandet og Vestlandet foreløpig.

Det er også viktig å fremheve at vi får veldig gode skussmål og resultater på kvalitetsmålinger, noe som er vår viktigste drivkraft! Vi har også mange nye banebrytende utviklingsprosjekter på gang, særlig innenfor omsorg i livets siste fase.

Jeg håper at det løsner Nordpå snart også og vi er klare til konkurrere om anbudene. (Jeg har sett at hjemmebaserte tjenester nå skal ut på anbud. Norlandia Care sin kjernekompetanse er først og fremst drift av sykehjem.)

Si bare fra om det er noe mer vi kan hjelpe dere med. Ellers er også NHO Service positive til å bistå i anbudsprosesser. Lykke til med den politiske prosessen.

Med ønske om en riktig god helg.

Best regards / vennlig hilsen,

Hilde Britt Mellbye

CEO/ Konsernsjef

M: +47 99 71 66 17

Norlandia Care Group AS

Rådhusgata 23

N-0158 Oslo

http://www.norlandiacare.no