Torskemilliarder til Frogner

https://www.nordlys.no/fiskekvoter/fiskeripolitikk/fiskeri-og-havbruk/milliardverdier-som-bor-komme-kystbefolkningen-til-gode-blir-overfort-til-sokkrike-tralereiere-pa-frogner/s/5-34-608781

http://www.itromso.no/nyheter/2017/04/27/Nergård-kjøpes-opp-–-Vil-ta-selskapet-enda-et-stort-steg-videre-14647088.ece

Det har det på nytt skjedd et eierskifte. Stangfamilien har nå solgt seg ut av Nergård Invest as. Aksjene er solgt til selskapet bak nest største eier(27%), Cuxhafen Rederei, det islandske selskapet Samherji, og til Norsk Sjømat as som eide 40 % i Nergård as. Den nye eierkonstellasjonen er at Norsk Sjømat as (Ålesund) eier 60,1% og Samherji (Island) 39,9% i Nergård as. (Oppdatert pr 28.04.2017)
Jeg har laga oversikt over eierstrukturen i Havfisk as og Nergård as. Tre personer i familien Møgster i Austevoll kontrollerer Lerøy Seafood Group ASA som nå eier Havfisk as, og To-tre personer i familien Stang på Frogner kontrollerer Nergård as. Dersom Sandberg får gjennom sitt forslag om å oppheve pliktene til torsketrålerne får disse milliardverdier “til odel og eie”, sjøl om det formelt er en tidsbegrensing. Fiskeriminister Per Sandberg prøver å sementere en forestilling om at disse trålrederiene “eier” kvotene, ved å henvise til grunnloven §97 (om tilbakevirkende kraft) og EMK (den europeiske mennekerettskommisjonen) om privat eiendomsrett.

Havfisk as er trålerrederidelen av det tidligere Norway Seafood as. Tidl fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen(ap)  ga Røkke tillatelse til å skille ut trålerne i et eget selskap. Røkke fikk da bygd de tre giganttrålerne, Gadus Poseidon, Gadus Neptun og Gadus Njord, hver på 3441 tonn. Dette er fryse- og fabrikkskip som aldri vil kunne operere som ferskfisktrålere. En fjerde Gadus-tråler er under bygging. De gamle hurtigrutene var på om lag 2500 tonn. Faktum er at det aller meste av pliktkvotene til Havfisk as fiskes at de tre “slagskipene”. Disse generer store inntekter mens industribedriftene på land går med underskudd (iflg regnskapene).

Røkke (Aker Invest as) solgte i 2016 både Havfisk as og Norway Seafood as til Lerøy Seafood Group as. Lerøy Seafood Group as løste ut alle mindretallsaksjonærene i okt 2016 etter at de hadde fått kontroll over 90% av aksjene i Havfisk as. Verdt å merke seg at forslaget fra Sandberg om 20% kutt i kvotene for trålerne som har aktivitetsplikt kun gjelder Havfisk as.

Nergård as er fortsatt et helhetlig konsern.Nergård as har ikke aktivitetsplikt, og får dermed beholde 100% av kvotene de har i dag.

Forslaget fra Støre som ble presentert i Bodønylig, virker som et forlag om å gi havre til en dau hest. Slik jeg forstår forslaget går det i hovedsak ut på at trålerne skal overholde pliktene, og hvis ikke vil de miste kvoter. Men hvor sterkt står trusselen om å miste kvotene? Det har jo vært sagt hele tida, og kom jo som et tilbud fra Røkke til Jens Stoltenberg i det berømmelige møtet i 2005, og som bl.a. ble vist på NRK-Brennpunkt.
Det er to alternative veger; Den ene er Sandberg (og delvis Aps) hvor dagens kontroll over kvotene(med litt avkorting) sementeres. Eierne av Havfisk as og Nergård as vil da beholde disse milliardverdiene «til evig tid», og i realiteten få eierskap til disse, i strid med havressurslovens §2.

Det andre alternativet, som jeg støtter, er en strategi for avvikling av Havfisk as og Nergård as` rett til trålkvotene. De ble gitt på dispensasjon, og grunnlaget for dispensasjonen er nå helt borte. Kvotene må gradvis(over noen få år)  overføres til kystflåten. Dette vil gi grunnlag for en fantastisk positiv utvikling og verdiskaping  i kystsamfunnene.

Eierstruktur i Havfisk asa

Eierstruktur i Nergård as

Advertisements

Regjeringa gjør knefall for Røkke.

Av Ingeborg Steinholt, 1.kandidat Rødt Nordland, Synnøve Thomassen, 1.kandidat Rødt Finnmark, Jens Ingvald Olsen, 1.kandidat Rødt Troms

Rødt i beklager sterkt at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansendropper forslagene om å stramme inn trålernes leveringsplikt til kystanleggene i Nord-Norge. Dette er helblå og distriktsfiendtlig politikk som dessverre ikke møter noe synlig motstand internt i regjeringa.

I en pressemelding 6. november da høringsforslaget om innstramming i leveringsplikten ble sendt ut, skrev ministeren følgende: «Jeg er opptatt av å sikre arbeidsplassene langs kysten og at ordningen med leveringsvilkår skal fungere etter sin hensikt. Jeg sender nå på høring flere forslag til endringer som skal sikre at mer fisk landes der den opprinnelig var ment å landes.»I en pressemelding fra den samme ministeren 18. juni er budskapet at de store trålerrederne slipper samtlige forslag til innstramming i leveringsplikten. Samme dag steg aksjekursen til Røkkes Havfisk ASA med 5,9 prosent. Høringsuttalelsene fra kystkommuner i Nordland og Finnmark viser stor støtte til innstramming i leveringsplikten. Alta kommunes uttalelse er representativ i så måte når de skriver at «dette er svært viktig for bosetting og næringsutvikling i kyst-Finnmark».

I utgangspunktet ga Ap i alle de tre nordnorske fylkene også full støtte til innstramming. Dessverre slår Finnmark Arbeiderparti full retrett, og får stilltiende følge av de andre fylkespartiene. Stortingsrepresentant Ingalill Olsen uttaler til ABC Nyheter at Finnmark Ap «aksepterer hva ministeren sier, for det er hun som har helhetsbildet.»

Vi vil minne om at da Røkke ble tildelt de enorme rettighetene, forpliktet han seg til å levere fisken til landanleggene. Nok en gang ser vi at sentrale politikere bøyer av for storkapitalen og ofrer kystbefolkningens interesser på profittens alter, mens lokalavdelingene av partiene følger lojalt etter.

Rødt mener det er i landsdelens interesser å inndra trålerkonsesjonene og fordele dem ut til kystflåten. Det er dette som må være innholdet i å tilbakeføre fiskeressursene til lokalsamfunnene, og slik sikre arbeid og bosetting langs kysten. Dette er også den eneste strategien for at vi skal kunne hevde Norges rett til forvaltning av fiskeressursene. Når fiskeressursene går på børs, kan vi ikke lenger hevde nasjonale grenser og nasjonal forvaltning.

Kystbefolkningen trenger ikke flere representanter på Stortinget som lar seg presse til å bøye av hver gang Røkke eller andre milliardærer roper varsku. Tvert imot trenger vi representanter som vil gjøre det enkelt og billig for unge folk å bli fiskere, reversere ordninga med omsettelige kvoter, avvikle den private eiendomsretten til fisken i havet og gjeninnføre trålerflåtens leveringsplikt til landanleggene.

Rødt vil stå på for disse kravene, for i motsetning til mange andre politikere, sier vi ikke en ting før valget og gjør noe annet etterpå. Rødt er ikke til salgs, og det er ikke kysten vår heller!