For lite politikk i Troms Kraft as

TK for lite politikkNordlys 13.mai 2015

Byrådet har fått det som ble bestilt i «Anbefaling til felles eierstrategi for Troms Kraft as», fra utvalget leda av Svein Ludvigsen. http://www.tromso.kommune.no/anbefaling-til-felles-eierstrategi-for-troms-kraft.5756192-110070.html Nok en gang foreslås privatisering av Troms Kraft as. Bedriftsforsamlinga skal fjernes, og TK skal styres «profesjonelt og forretningsmessig», selskapet skal få sine styringsinstrukser fra (inntil videre) byrådsleder Øyvind Hilmarsen(H) og fylkesrådsleder Line Fusdahl(H). Siste rest av demokratisk folkevalgt kontroll av dette helt sentrale infrastrukturselskapet, Troms Kraft as, blir nå borte. Alt skal bli så profesjonelt og rent forretningsmessig nå. Det skapes et bilde av at det er bedriftsforsamlinga, og «amatørene» der, som er årsaken til det økonomiske uføret Troms Kraft as har havnet opp i de siste 10-15 årene. Faktum er et helt annet. Fra tidlig 90-tallet har det vært verdenskjente konsulentselskap som McKinsey, Coopers & Lybrand, økonomer, jurister, revisorer osv som har kommet med anbefalingene for hvordan Troms Kraft skulle utvikles. Og de har riktig nok vært backa opp av sentrale politikere i Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. Et stort problem har vært at disse har møtt alt for lite motstand, noe som har fått store skadelige konsekvenser i mange sammenhenger. Men når det eneste lille demokratiske pustehullet skal fjernes, gjør man ondt verre.

Produksjon og levering av elektrisitet på en sikker og stabil måte er en av de aller viktigste delene av den samfunnsmessige infrastrukturen. Det nevnes så vidt av Ludvigsen-utvalget, men nærmest som en bisetning, før hovedvekta legges på at Troms Kraft først og fremst er en forretningsmessig virksomhet hvor generering av økonomisk avkastning og utbytte er det sentrale målet. Avkastning og utbytte skal minst være på samme nivå som om kapitalen var investert i et annet forretningsområde med samme risiko.

Derfor ender Ludvigsen-utvalget opp med en anbefaling, som har full støtte i byråd og fylkesråd, om at Troms Kraft as i bunn og grunn fortsette som tidligere; kjøp, salg, fisjon, fusjon, aksjeemisjon osv for ytterligere ekspansjon. Nå innafor det som kalles «kjerneområde», men med nøyaktig samme grunnleggende tenkemåte. Dermed åpner også Ludvigsen-utvalget for privatisering av Troms Kraft as, dog med den begrensing at det ikke skal skje utover lovens begrensing (33,3%)! Dette er nøyaktig samme forslag som Zachariassen-utvalget la frem i 2010. Det ble en stor politisk kamp om dette, og sjøl om også First House var involvert i prosessen for å få privatiseringsvedtaket gjennomført lyktes det ikke.

Ludvigsen-utvalget innser naturligvis at det , i alle fall nå, ikke er grunnlag for å anbefale annet enn å holde seg til «kjernevirksomheten» når selskapet tydeligvis skal vokse og vokse. Med utvalgets sammensetning og mandat er jeg slett ikke overrasket over deres konklusjoner, men det er likevel tankevekkende at så presumtivt kompetente personer, ender opp med så lite orginale anbefalinger. Den kapitalistiske tvangstenkinga sitter djupt. I lys av det er det også verdt å merke seg vedlegget til utvalgsrapporten skrevet av utvalgets konsulent, THEMA. De tegner et ualminnelig tåkefyllt bilde av energibransjen fram mot 2030. THEMAs utredning er nærmest å lese som et eneste stort forbehold om hva som sannsynligvis vil skje både innafor prisutvikling, regelverk, energikilder osv. Spørsmålet blir da om byrådet og fylkesrådet klarer å skaffe dette nødvendigvis geniforklarte styret i Troms Kraft as som ikke skal gjøre feil, og som skal bringe avkastning og utbytte av en ganske formidabel størrelse. Jeg håper at det er flere enn oss i Rødt som mener at Ludvigsen-utvalgets anbefalinger ikke er vegen å gå.

 

Advertisements

Donald Duck-reingjøring i fylkeskommunen

Bilde2 Nordlys om PiaNordlys 18.juni 2014

Av Frode Bygdnes og Jens Ingvald Olsen, Rødts fylkestingsgruppe

Uten at det finnes protokoll fra fylkesrådets behandling eller annen skriftlig dokumentasjon på lovlig vedtak for advokatanskaffelsen, har tidligere fylkesrådsleder Pia Svensgaard kvittert for utbetaling av tilsammen 5,2 millioner kr eks. moms fraTroms fylkeskommune til Advokatfirma Selmer, Oslo. Siste faktura, som var på ca 3 mill kr ble kvittert 19.desember 2013, en uke etter at hun hadde meddelt fylkestinget om fylkesrådets avgang!

Store deler innholdet i de 5 delfakturaene er nå offentlig, og det er virkelig oppsiktvekkende informasjon som kan leses av disse, på tross av bare stikkordsmessige beskrivelser av oppdragene som er fakturert.

Hele 10 advokater har i større og mindre grad jobbet på oppdrag fra Pia Svensgaard, der adv. Roy Slettvold har leda arbeidet(for 3000 kr/t). Og det er ikke bare oppdrag direkte retta mot det rettslig nedsatte granskingsutvalget under ledelse av adv. Leiv Nergaard som har vært utført. På tross av at bedriftsforsamlinga i Troms Kraft har egen valgkomite under ledelse av Håvard Kyvik Gulliksen (H), så var det adv Slettvold som rekrutterte det nye styret i Troms Kraft i sept 2013. Tre advokater var også involvert i å lage svar for Svensgaard på interpellasjonen undertegnde hadde i fylkestinget 15.okt 2013!

Bukken og havresekken

Men kanskje enda mer alvorlig, så tyder svært mye på at det var advokatene hos Selmer som utarbeida begrunnelsen som fylkesrådslederen ga til kontrollutvalget for hvorfor ikke ordinære anskaffelsesprosedyrer ble fulgt da nettopp advokatfirma Selmer fikk oppdraget! Sjøl om det er ansatte i staben hos fylkesrådet som står oppført som saksbehandlere er det en alvorlig svikt hos kontrollutvalget at de ikke har sammenholdt fakturaene som viser mange advokattimer som kan relateres til anskaffelsesprossessen.

Fylkestinget i Troms skal inneværende uke behandle kontrollutvalgets rapport. Men hverken Pia Svensgård, hennes fylkeråd, administrasjonen eller nåværende fylkesråd Fusdahl har noe å frykte.

Dersom fylkestinget følger kontrollutvalgets innstilling, noe som ikke er usannsynlig, vil dette bli en historisk Donald Duck-reingjøring; All skitt sopes under teppet!

 

Rettslige skritt nødvendig

Rødt mener fylkestinget i stedet bør gjøre vedtak der fylkesordfører Knut Werner Hansen (ap), som fylkestingets fremste tillitsvalgte, gis i oppdrag å få vurdert om det er grunnlag for rettslige skritt overfor det tidligere fylkesrådet Svensgaard og fylkesrådets stab, som har vært involvert i saka. Dette for vurdering av mulig grov uforstand i tjenesten, og omfattende misbruk av offentlige økonomiske midler.

Nord-Troms tingrett beslutta iverksetting 4.juli 2012 av rettslig gransking av 6 ulike saksfelt i det som er kjent som Troms Kraft-skandalen, etter felles oppfordring fra begge eierne, både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune. På tross av dette inngikk fylkesrådsleder Pia Svensgaard avtale med advokatfirma Selmer om bistand under den rettslige granskinga. Dagens Næringsliv omtalte dette engasjementet i okt 2012, men det ble først høsten 2013 offentlig kjent hvor omfattende dette engasjementet var. Blant annet etter at Rødt i fylkestingets oktobersamling hadde interpellasjon om dette, noe som også medførte den etterfølgende kontrollutvalgssaka.

Fra Rødt beklager vi svært sterkt at kontrollutvalget, på tross av all dokumentasjon som er skaffet fram, og ikke minst innholdet i denne dokumentasjonen, ender opp med en konklusjon der fylkesrådet blir bedt om gå gjennom reglementene for å se om de er mangelfulle!

Kontrollutvalgets konklusjon er også et sterkt eksempel på konsekvensen av den parlamentariske styreformen i fylket; Når fylkesrådet Svensgaard allerede har gått av, får slike alvorlige saker ingen konsekvenser! Dette forsterkes av at det nye fylkesrådet Fusdahl heller ikke vil til bunns i saka.

Skal aldri skje igjen?

Partiet Høyre var jo sentral i begge fylkesrådene, og andre parti i dagens fylkesråd har også vært i søkelyset i Troms Kraft-granskinga, og er kanskje ikke så veldig interessert i at reingjøringa blir grundigere. I fylkesrådets svar på kontrollutvalgets henvendelse 11.02.2014 der de ber om fornya vurdering av adv. Selmers habilitet da svenske Jämtkraft kjøpte 1/3 av Skibotn og Lavka kraftverk, vises den manglende interessen. Fung. fylkesrådsleder Ivar B. Prestbakmo (Sp) svarer:

«Fylkesrådsleder konstaterer at granskingsrapporten vurderer salget til å være i strid med industrikonsesjonsloven, og at advokatfirmaet Selmer har hatt en rolle i dette salget, men finner det ikke riktig å gjennomføre en ny vurdering nå.» Prestbakmo oppgir to grunner; manglende ressurser til å prioritere dette, samt at advokaten har avslutta oppdraget (!).

Kontrollutvalget konkluderer derfor, typisk nok, men etter vår vurdering svært beklagelig: «Når det gjelder om man senere skulle/burde ha foretatt en ny vurdering (av habiliteten; min anm), har kontrollutvalget vurdert saken så spesiell at saken vanskelig kan ses å ha noen overføringsverdi til senere saker. I forhold til rutiner og senere regeletterlevelse, kunne derfor ikke kontrollutvalget se at videre undersøkelser var formålstjenelige. Advokatfirmaet Selmer hadde videre avsluttet sitt oppdrag og spørsmålet hadde derfor ikke lenger noen aktuell interesse.»

Fylkestingets vedtak ble som forutsagt av oss. Rødt og 1 av SVs 2 repr. stemte for Rødts forslag, og kontrollutvalgets innstilling ble vedtatt. 35 mot 2 for å feie dette grove misbruket av 5,2 millioner kr under teppet!

Den skitne operasjonen

Nordlys 14.juni 2010Nordlys 14.juni 2010

De kunne valgt en annen strategi. De valgte den skitne, fordekte og udemokratiske strategien. Resultatet de oppnådde var imidlertid magert; De klarte å få ordfører Arild Hausberg til å avlyse reise til Arkangelsk for å delta på det avsluttende slaget i Tromsø APs representantskap tordag 16.september 2010. Strategien de kunne valgt var å ta en åpen politisk debatt om privatisering av Troms Kraft as. De frykta, muligens med rette, å tape den. I rapporten fra den rettslige granskinga, del 4, kan vi nå lese om hendelsesforløpet, metodene som ble brukt, og hvem som var involvert. Muligens kunne en god krim-forfatter lageet liknende plot, men jeg tviler. Vi kan nå lese viktige bruddstykker fra Granskingsrapporten(GR) i avisene. I tillegg til disse anektdotiske delene er det nødvendig med en sammenhengende forklaring av hendelsene. Mitt mål er å bidra til det.

Den daværende styrelederen, Robert Hermansen tok initiativ til ny eierskapsmelding tidlig i 2010. Den gamle (fra 2001) tilfredsstilte ikke behoven for ny kapital for å dekke den ekspansive vekststrategien som Troms Kraft as hadde.Eierne, Troms fylke og Tromsø kommune, hadde ikke kapital å skyte inn. Likeså hadde framstøt mot andre offentlige investorer ikke lykkes. Å åpne for privat kapital var derfor helt vesentlig, noe den nye eierskapsmeldinga ga klarsignal til. Notatet fra adm.dir. Oddbjørn Schei i Troms Kraft as den 8.juni 2010 til Troms fylkeskommune og e-posten fra han til fylkesrådsleder Pia Svensgaard og Tromsø-ordfører Arild Hausberg den 11. juni 2010 viser helt tydelig at privatisering var et helt sentralt mål. Helt opp til konsesjonslovens grense på 33,3%.

Den åpne politiske kampen om privatiseringa av TK starta for fullt 14.juni 2010. Da hadde Nordlys intervju med undertegnede i forbindelse med formannskapets behandling av saka samme dag, der jeg la fram min vurdering av meldinga, som var at den åpna for delprivatisering av Troms Kraft as. “-Ikke Riktig: Tor Zachariassen avviser blankt at man går inn for delprivatisering”, var bildeteksten i oppslaget. Alarmen gikk i AP i Tromsø, og på formannskapsmøtet stemte flertallet for Rødts forslag om utsettelse av saka til etter sommeren, slik at vi får en grundig behandling av saka. Kun ordfører Arild Hausberg (ap) og de tre fra Frp stemte imot utsettelse.

Svensgaard holdt aksjonæravtalen skjult for fylkestinget

I Tromsø kommune behandlet vi både eierskapsmeldinga og aksjonæravtalen (heldigvis hadde vi ennå formannskapsmodellen og ikke byråd). Av GR(s237) går det fram at fylkesrådsleder Pia Svensgaard helt bevisst unndro aksjonæravtalen fra fylkestingets behandling den 15.juni! Et helt sentralt dokument i saka ble bevisst holdt skjult for den øverste folkevalgte forsamlinga i Troms fylke! Eierskapsmeldinga ble vedtatt uendra, mot Frode Bygdnes, Rødts stemme.

Pia om fylkestingsvedtaket

Aksjekjøp til 2,2 mrd lånefinansiert

10 dager seinere ble jeg vitne til det som i første omgang forårsaka behovet for (privat)kapital. Som vara til bedriftsforsamlinga i Troms Kraft ble jeg innkalt til møte 24.juni. Investeringssak sto på dagsorden, men ingen sakspapirer fulgte med innkallinga. På dette møtet ble den største enkeltinvesteringa i nordnorsk historie vedtatt. Mot min ene stemme vedtok BF styrets innstilling om å kjøpe aksjer i Nordkraft as(Narvik) og SKS(Salten Kraftsamband, Fauske) for 2,2 milliarder kr. Hele kjøpet måtte lånefinansieres, i påvente av at eierskapsmeldinga og aksjonæravtalen ble vedtatt.

Utover sommeren var det avisdebatt og møter der medlemmer av utvalget som laga eierskapsmeldinga som Ellen Øseth(sv), Magnar Nilssen(ap), TZ(ap), samt ordfører og fylkesrådsleder nekta hardnakka for at det var snakk om privatisering. 23.8 da formannskapet skulle behandle saka på nytt var motstanden mot den nye eierskapsstrategien fortsatt så stor i AP at den ble utsatt enda en måned.

Allerede 27.7 hadde Jan Erik Larsen i First House, tidligere mangeårig statssekretær for Jens Stoltenberg, sendt epost til adm.dir. Oddbjørn Schei, og tilbydt sin tjeneste i den vanskelige situasjonen som var oppstått i forhold til vedtak i Tromsø kommune for den nye eierskapsmeldinga. Men det systematiske arbeidet fra First House ser, i følge Granskingsrapporten, ut til å ha startet 30.8. med møte i Tromsø med Oddbjørn Schei, Kjell Ove Straumsnes og Hanne Karde. Styret i TK var også bekymra, og behandlet situasjonen i Tromsø kommune i styremøte 31.8. “Adm er bekymret for situasjonen som er oppstått i TKO. Eierstrategimeldingen blir avgjort den 16.september (møte i Tromsø Arbeiderparti). Signaler på at utvalgets leder bør sterkere på banen i debatten, eventuelt styreleder”,går det fram av styreprotokollen (s246 i GR). Flere innlegg kom på trykk fra blant annet TZ. Stein Gunnar Bondevik,ap, gikk høyt på banen i sin støtte til TZ og skreiv bla.a. i Nordlys 24.09 at det “…var en bevisst og planlagt desinformasjonskapmpanje blant de mørkerøde”, og at var “bevisst gjort for å villede befolkningen”

First House

Hvordan First House i detalj jobba med “Operasjon Troms”, og hvem alle var som deltok, er vanskelig å si, men GR dokumenterer mange viktige og sentrale elementer. Hovedmålet var å få flertall i representantskapet i Tromsø Ap 16.september for en usann framstilling av virkeligheta, nemlig at det ikke var planlagt å få private investorer i Troms Kraft as. Dette var en kampanje som ble fakturert Troms Kraft as med 461.999 kr. Den skriftlige kontrakten er mellom First House og Troms Kraft as fra 31.08 der J.E.Larsen og O.Schei er ansvarlig. Den ble seinere omdatert til 27.10., med ny oppdragsbeskrivelse og med Hans Christian Vadseth,FH og Lena Glosemeyer Fangel(LGF),TK, som underskrivere. Om dette regnes som dokumentfalsk skal jeg ikke påstå, men det er i beste fall en svært besynderlig måte å operere på. LGF sier da også til Granskerne at hun følte seg presset av O.Schei, og at “hennes navn og signatur ble misbrukt” (GR s 266). Tor Zachariassen hadde også tett kontakt med J.E.Larsen i FH, men hevder til Granskerne at han ikke visste at FH også hadde avtale med TK. Om det er en sannferdig framstilling blir hengende noe i lufta når man leser GR.  Sjefredaktøren i Nordlys, Hans Kristian Amundsen lot seg og avisa bruke, i følge GR, og skrev artikkelen “Drømmen om en drøm”, lørdag 11.sept. Roger Ingebrigtsen, som da var statsekretær i Forsvarsdep, var også med på laget, og fikk på trykk kronikken “Ja til et sterkere Troms Kraft”, mandag 13.09. Samtidig skal det sies at Nordlys redaksjonelt og på leserplass var svært åpen for oppslag og kommentarer som stod i skarp motstrid til kampanja til First House.

HKA 11.09.10  RI 13.09.10 avslutn RI 13.09.10RI 13.09.10 om ambisjonene

Begge uttrykker den enorme viktigheta av å få vedtatt eiersskapsmeldinga som den er, og at de går langt i å si at de motstandere av privatisering, men at det ikke er noe å frykte dersom den blir vedtatt.

Avisa iTromsø avslørte “Operasjon Troms” 16.sept, samme dag som representantskapsmøtet i Tromsø AP ble holdt.

http://www.dagbladet.no/2010/09/17/nyheter/ap/politikk/innenriks/troms_kraft/13445460/

Tor Zachariassen trakk seg umiddelbart som leder av bedriftsforsamlinga i Troms Kraft as. Representantskapsmøtet i TAP vedtok å støtte eierskapsmeldinga, men med den klare klausulen at det ikke skulle åpnes for private eierinteresser i Troms Kraft as. Dette ble til slutt også vedtatt i Tromsø kommunestyre 29.09.10.

Granskingsrapportens mandat 4: Eierskapsmeldingen og forslag til aksjonæravtale i 2009 og 2010 – engasjement av First House, viser med all tydelighet hvor langt både ledelsen i et svært stort selskap, enkelte fremtrednede politikere og avisledere er villig til å gå i løgnaktighet, i misbruk av makt og av felleskapets penger. Dette i tett samarbeid med et tydeligvis skruppelløst rådgivings- og kommunikasjonsselskap som First House.

Denne historia viser også den viktige betydinga av en aktiv og våken politisk oposisjon, og at vi har aviser og media som står opp som “den fjerde statsmakt”.